Ngũ Trí Như Lai Phật

Trong Kinh Điển Mật Tông Tây Tạng giảng nói về Ngũ Trí Như Lai Phật là 5 Vị Thiền Phật phát xuất từ vị Phật Bản Nguyên mà Phạn Ngữ gọi là Vajradhara (Kim Cang Bí Mật Chủ) hay còn gọi là Adibuddha.

Tất cả các dòng Mật Tông Tây Tạng đều thờ Đức Phật Vajradhara.

Vajradhara (Kim Cang Bí Mật Chủ) còn gọi là hay Adibuddha trong Kinh Điển Mật Giáo Tây Tạng không phải là Ngài Kim Cang Thủ Bồ Tát trong Kinh Điển Mật Giáo Trung Hoa hay là Việt Nam.

Vajrapani = Kim Cang Thủ

Từ nơi vị Phật Bản Nguyên (Vajradhara) hay còn gọi là Adibuddha xuất phát ra Ngũ Trí Như Lai Phật.

Tỳ Lô Giá Na = Đại Nhật Như Lai

Pháp Bảo = Bánh Xe Pháp
Chuyển Hóa Ấm = Thức Ấm
Chuyển Hóa Phiền Não = Si
Trí Tuệ = Pháp Giới Thể Tánh Trí
Vị Trí = Trung Tâm của Mạn Đà La
Màu = Trắng
Đại = Hư Không
Chủng Tự = Om Vairochana Om.
Ấn = Chuyển Pháp Luân Ấn


Bất Động Như Lai

Pháp Bảo = Chày Kim Cang
Chuyển Hóa Ấm = Sắc Ấm
Chuyển Hóa Phiền Não = Sân
Trí Tuệ = Đại Viên Cảnh Trí
Vị Trí = Phương Đông của Mạn Đà La
Màu = Xanh Dương
Đại = Nước
Chủng Tự = Om Akshobhya Hum
Ấn = Xúc Địa Ấn


Bảo Sanh Như Lai

Pháp Bảo = Ngọc Như Ý
Chuyển Hóa Ấm = Thọ Ấm
Chuyển Hóa Phiền Não = Mạn
Trí Tuệ = Bình Đẳng Tánh Trí
Vị Trí = Phương Nam của Mạn Đà La
Màu = Vàng
Đại = Đất
Chủng Tự = Om Ratnasambhava Tram
Ấn = Thí Nguyện Ấn


A Di Đà Như Lai

Pháp Bảo = Hoa Sen
Chuyển Hóa Ấm = Tưởng Ấm
Chuyển Hóa Phiền Não = Tham
Trí Tuệ = Diệu Quán Sát Trí
Vị Trí = Phương Tây của Mạn Đà La
Màu = Đỏ
Đại = Lửa
Chủng Tự = Om Amitabha Hrih
Ấn = Thiền Định Ấn


Bất Không Thành Tựu

Pháp Bảo = 2 Chày Kim Cang Tréo Nhau
Chuyển Hóa Ấm = Hành Ấm
Chuyển Hóa Phiền Não = Tật Đố
Trí Tuệ = Thành Sở Tác Trí
Vị Trí = Phương Bắc của Mạn Đà La
Màu = Xanh Lá Cây
Đại = Gió
Chủng Tự = Om Amoghasiddhi Ah
Ấn = Vô Úy Ấn