Trích dẫn Gửi bởi Oaioai Xem bài viết
Lại thêm một kẻ ngu si làm ô uế Phật pháp, đoạn mất huệ mạng được nghe Phật chân chính của nhiều người bằng sự dốt nát của mình. Kính mời đạo hữu quay đầu:

https://thuvienhoasen.org/p85a11331/...-nhat-dan-nhap

“..Nói chung, TTL viết sách đúng sai lẫn lộn. So với Tạng Kinh Nikāya, TTL sai lầm rất nhiều. Những cuốn sách, những bài giảng của TTL giống như một bình thuốc, trong đó có thần dược chữa bệnh và thuốc bổ dưỡng (tức là những lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn) lẫn lộn với thuốc độc (tức là những quan niệm, những suy luận sai lầm của TTL). Người uống chưa thấy bớt bệnh bổ khoẻ ở đâu, đã lăn ra mà chết. Cổ nhân có nói: “Người thầy thuốc lầm giết chết một mạng người, người làm chính trị lầm giết chết một thế hệ, người làm văn hóa lầm giết chết muôn đời”.”



TÓM TẮT

Sách Đối Thoại Với Thầy Thông Lạc được chia thành 5 phần:

Phần 1: Dẫn nhập

Phần 2: Đối thoại
Gồm các chương:
I. Thầy Thông Lạc hiểu lầm những lời dạy của Đức Thế Tôn trong Tạng Kinh Nikāya:
1. TTL sai lầm khi phản đối lý luận: “Ngũ Uẩn giai không”.
2. TTT chưa hiểu chữ: “Thiên Nhãn Minh”.
3. TTL không hiểu Kinh Pháp Môn Căn Bản.
4. TTL sai lầm khi viết: “Đức Phật bảo rằng thế giới siêu hình không có”.
5. TTL sai lầm khi viết rằng không có cõi Trời và các cõi siêu hình khác.
6. TTL sai lầm khi cho rằng cúng thí thực là vô ích.
7. TTL chưa hiểu chính xác chữ: “Có một pháp”.
8. TTL sai lầm khi viết: “Đức Phật Di Lặc không có”.
9. TTL không hiểu chữ: “Bất Động Tâm”.
10. TTL sai lầm khi cho rằng Đại Thừa dùng “Tứ Nhiếp Pháp” để quyến rũ.
11. TTT viết mâu thuẫn đoạn trước với đoạn sau.
12. TTL sai lầm về Giới Luật của Đức Thế Tôn dạy.
13. TTL không tin di chúc của Đức Thế Tôn.
14. TTL không tin câu: “Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn”.
15. TTL sai lầm khi cho rằng Đức Thế Tôn không phải từ cõi Trời Đâu Xuất đến.
II. Thầy Thông Lạc sai lầm về lịch sử Phật Giáo Trung Hoa.

III. Thầy Thông Lạc sai lầm khi phản đối xá lợi.
IV. Thầy Thông Lạc đắc Đệ Tứ Thiền.
V. Thầy Thông Lạc không đắc Tam Minh.
VI. Thầy Thông Lạc không đắc Thánh Quả A La Hán, cũng không đắc quả vị nào trong Tứ Quả.

Phần 3: Giải thích nghi ngờ
Gồm các chương:
VII. Sanh già bệnh chết là chuyện bình thường.
VIII. Thầy Thông Lạc sai lầm khi chê Nam Tông, Bắc Tông.
IX. Thầy Thông Lạc sai lầm khi so sánh các loại Thiền.
X. Kinh Kim Cang.
XI. Niết Bàn.
XII. Thần Thông.

Phần 4: Phật Thừa
Gồm các chương:
XIII. Tại sao có người thấy Phật Thừa hay Đại Thừa khó hiểu.
XIV. Phật Thừa hay Đại Thừa không phải là Bà La Môn Giáo.
XV. Sơ lược về bốn Tông Phái Phật Thừa.
XVI. Nhiều vị Đại Luận Sư của Phật Thừa hay Đại Thừa phản đối Bà La Môn Giáo.
XVII. Ấn Độ Giáo hay Bà La Môn Giáo đã chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng Phật Thừa.

Phần 5: Kết luận.

Phần 6: Phụ lục
Hình ảnh những dãi thiên hà, tinh vân và đối chiếu với Kinh Hoa Nghiêm.
Dù sao cũng cảm ơn bạn đưa ra những ý kiến phản biện về Sư Thích Thông Lạc.