THỞ VÀ CƯỜI

Thở và cười cho Tâm tĩnh lặng
Thấy cuộc đời không nặng sầu thương
Nợ trần trả hết thôi vương
Nghiệp duyên đã tận nhẹ dường mây bay


Sang hèn từng trải đắng cay
Ra đi rồi cũng trắng tay còn gì ?
Có chăng Phước báu tầm tri
Xuân thời gieo hạt từ bi đắc kỳ ...


Bạch Vân Nhi