|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 28 của 28 Đầu tiênĐầu tiên ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Kết quả 82 đến 83 của 83

Chủ đề: Thảo luận Kinh Viên Giác

 1. #82
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,314
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,177
  Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Viên Giác

  * con đường tu tập tiệm tiến chánh niệm tư duy.

  trực chỉ:trước hết thực hành xa ma tha, tức là chỉ để loại bỏ tạp tưởng lăng xăng loạn động.

  Công dụng của pháp tu chỉ làm cho tâm yên ổn chặn đứng vọng niệm do tiếp xúc quá nhiều ngoại cảnh trong cuộc sống hàng ngày. Tạo được hoàn cảnh tốt, ở một nơi yên tĩnh vắng vẽ, giữ gìn cấm giới đã thọ trì, thúc liễm thân khẩu ý, thì công dụng của chỉ được phát huy hiệu quả cao.

  Giai đoạn hai tu quán. Quán là vận dụng quán trí để xem xét đánh giá một sự vật một đối tượng bằng cái thấy biết của trí soi rọi vào trong, không thấy biết bằng mắt quan sát bên ngoài, nói cách khác, quán là cái thấy bằng tư tưởng và biết cũng bằng tư tưởng, cho nên "quán" thường đi đôi với "tưởng" .

  Quán tưởng khác hơn tưởng tượng tầm thường. Tưởng tượng tầm thường người ta có thể tưởng tượng những gì vô căn cứ, tưởng tượng viễn vông. Quán tưởng phải y cứ chánh pháp. Quán tưởng có mục tiêu và khi quán tưởng thành tựu là lúc phát hiện chân lý thực tiễn, sự thật cụ thể của hiện tượng vạn pháp trên cõi đời.

  Trước hết "quán" về thân. Thân là một tổng thể kết hợp bởi các thứ nhơ nhớp: Tóc, lông, răng, móng… truy nguyên đáo để do địa, thủy, hỏa, phong… duyên khởi mà hình thành. Nó rất tạm bợ mong manh, như huyễn, như hóa…

  dù thân có sáu căn, có công năng xúc đối với sáu trần cảnh bên ngoài ở giữa sanh ra sáu thứ nhận thức bèn gọi cái công năng nhận thức đó là " tâm". Tâm đó chỉ là bóng dáng của sáu trần lưu lại…

  tư duy quán chiếu như vậy để đi đến nhận thức kết luận rằng: Thân tâm, cảnh giới xét đến cùng tột chỉ là pháp huyễn hư chung quy hoại diệt thực chất chẳng có gì (thân vô ngã).

  Thứ đến, quán chiếu và nhận thức rằng: Huyễn thân diệt thì huyễn tâm diệt, huyễn tâm diệt huyễn cảnh cũng diệt… cho đến ý niệm diệt huyễn cũng diệt.

  Quán chiếu tư duy như vậy, hành giả tỏ ngộ rằng: Thân tâm cảnh giới tất cả là pháp như huyễn do các duyên nương gá mà tồn tại trong giấc mộng dài, thế sự…

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 2. #83
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,314
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,177
  Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Viên Giác

  * NHƯ HUYỄN TAM MUỘI.

  Kinh văn:
  Này, Phổ Nhãn ! Bồ tát và chúng sanh đời sau chứng nhập Như huyễn tam muội ấy rồi, vĩnh ly ảnh tượng, bấy giờ không gian vô tận thời gian vô cùng chỉ còn thuần một thề VIÊN GIÁC hằng hữu hiển hiện. VÌ VIÊN GIÁC tròn đầy sáng suốt cho nên tâm thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh cho nên tánh thấy thanh tịnh, vì tánh thấy thanh tịnh cho nên nhãn căn thanh tịnh, vì nhãn căn thanh tịnh cho nên nhãn thức thanh tịnh, vì nhãn thức thanh tịnh cho nên tánh nghe thanh tịnh, vì tánh nghe thanh tịnh cho nên nhĩ căn thanh tịnh, vì nhĩ căn thanh tịnh cho nên nhĩ thức thanh tịnh, vì nhĩ thức thanh tịnh cho nên tánh biết thanh tịnh… cho đến tỷ, thiệt, thân, ý cũng đều thanh tịnh như vậy.

  Phổ Nhãn nên biết: Vì sáu căn thanh tịnh cho nên sắc trần thanh tịnh, vì sắc trần thanh tịnh, nên thanh trần thanh tịnh, vì thanh trần thanh tịnh nên hương, vị, xúc trần cũng thanh tịnh như vậy. Và khi lục trần thanh tịnh rồi thì địa đại thanh tịnh, vì địa đại thanh tịnh cho nên thủy đại thanh tịnh, vì thủy đại thanh tịnh, hỏa đại, phong đại, không đại,kiến đại và thức đại cũng thanh tịnh. Và vì thất đại thanh tịnh cho nên mười hai xứ, mười tám giới, hai mươi lăm hữu thanh tịnh. Vì xứ, giới, hữu thanh tịnh cho nên thập lục, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cọng pháp, tam thập thất trợ đạo phẩm thanh tịnh… cho đến tám muôn bốn ngàn đà la ni môn tất cả thanh tịnh.

  Này, Phổ Nhãn ! Tất cả là thật tướng. Vì tánh của tất cả vốn thanh tịnh cho nên một thân thanh tịnh, vì một thân thanh tịnh cho nên nhiều thân cũng thanh tịnh như vậy… cho đến mười phương chúng sanh đồng chung trong một thể VIÊN GIÁC thanh tịnh.

  Này, Phổ Nhãn ! Một thế giới thanh tịnh cho nên nhiều thế giới cũng thanh tịnh như vậy cho đến khắp mười phương, suốt ba đời tất cả bình đẳng thanh tịnh và bất động.

  Này, Phổ Nhãn ! Vì hư không bình đẳng bất động mà biết giác tánh bình đẳng bất động. Vì tứ đại bình đẳng bất động mà biết giác tánh bình đẳng bất động. Tám muôn bốn ngàn đà la ni môn bình đẳng bất động cho nên biết giác tánh bỉnh đẳng bất động. Vì giác tánh thanh tịnh bất động biến khắp pháp giới cho nên biết lục căn biến khắp pháp giới, vì lục căn biến khắp pháp giới nên lục trần biến khắp pháp gới, vì lục trần biến khắp pháp giới nên thất đại biến khắp pháp giới cho đến đà la ni môn cũng biến khắp pháp giới.

  Phổ Nhãn ! Do vì tánh VIÊN GIÁC nhiệm mầu kia biến khắp pháp giới cho nên tánh của căn của trần không hủy hoại nhau, không lộn lạo nhau. Vì tánh của căn của trần không hủy hoại, không lộn lạo cho nên đà la ni môn không hoại không tạp. Ví như thắp trăm ngàn ngọn đèn trong một ngôi nhà, ánh sáng của từng ngọn đèn viên mãn không hủy hoại nhau và không lộn lạo nhau.

  Này, Phổ Nhãn ! Thành tựu VIÊN GIÁC rồi, Bồ tát không dính vướng với trói buộc, không mong cầu cởi mở, không nhàm chán sanh tử, không ham mộ Niết bàn, không kính người trì giới, không hủy mạ người phạm giới, không xem trọng người tu lâu, không khinh bạc người sơ cơ vào đạo. Vì sao ? Vì tất cả là một thể giác. Ví như ánh sáng của mắt nhìn xem tiền cảnh, ánh sáng tròn đầy khắp giáp mà không có ghét thương. Vì sao ? Vì thể sáng của mắt không hai.

  Phổ Nhãn ! Bồ tát và chúng sanh ở đời sau tu tập VIÊN GIÁC DIỆU TÂM thành tựu, mà nên xem như không tu và không thành tựu. Vì sao ? Vì thế VIÊN GIÁC thường khắp chiếu mà thường tịch diệt, không có tướng hai. Ở trong đó trăm ngàn muôn ức a tăng lỳ, bất khả thuyết hằng hà sa số thế giới của chư Phật như hoa đốm trong không, loạn khởi loạn diệt, bất tức, bất ly, không buộc không mở. Lúc bấy giờ, chợt thấy rằng: "Chúng sanh xưa nay là Phật" . Sanh tử, Niết bàn như chuyện mộng đêm qua. Quả sở chứng không được, không mất, không lấy, không bỏ. Người chứng đắc không TÁC, không CHỈ, không NHẬM, không DIỆT. Trong cái gọi là chứng , không năng không sở, hoàn toàn không có cái để chứng, cũng không có người được chứng. Vì sao ? Vì tánh của tất cả pháp bình đẳng thanh tịnh bản nhiên, không hủy hoại nhau.

  Này, Phổ Nhãn ! Các hàng Bồ tát nên tu hành như vậy, tiệm tiến là như vậy, tư duy như vậy, trì trụ như vậy và phương tiện là như vậy. Như vậy mà khai ngộ, cầu học pháp như vậy thì sẽ không lầm lạc.

  Bấy giờ, đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ :
  Phổ Nhãn ông nên biết.

  Tất cả các chúng sanh.

  Thân tâm đều như huyễn.

  Thân thuộc về tứ đại.

  Tâm là bóng lục trần.

  Tứ đại thể rời rạc.

  Người ! Thật chất là ai ?

  Tiệm tu, tu như vậy.

  Tất cả sẽ thanh tịnh.

  Khắp pháp giới bất động.

  Không tác, chỉ, nhậm, diệt.

  Cũng không người năng chứng.

  Tất cả thế giới Phật.

  Như hoa đốm trong không.

  Ba đời đều bình đẳng.

  Rốt ráo chẳng đến đi.

  Sơ phát tâm Bồ tát.

  Và hậu thế chúng sanh.

  Muốn tìm vào Phật đạo.

  Nên như thế tu hành.
  * NHƯ HUYỄN TAM MUỘI là một loại Chánh Định do tu tập CHỈ và QUÁN theo lời Phật dạy mà hình thành.

  + Phật dạy tu tập CHỈ và QUÁN như thế nào, mà hình thành được NHƯ HUYỄN TAM MUỘI ?

  1 - Đó là dùng pháp tư duy quán sát THÂN là Khổ, là Vô Thường, là Vô Ngã, là Bất Tịnh. Để biết rỏ Thân là Huyễn hóa không thật, dẫn đến không trú chấp về Thân.

  2- - Đó là dùng pháp tư duy quán sát TÂM là bóng dáng 6 trần. Nên Tâm là Vọng tưởng điên đão. Để biết rỏ Tâm là Huyễn hóa không thật, dẫn đến không trú chấp về Tâm.

  3- Sau khi nhận rõ THÂN và TÂM Huyễn rồi, thì xả ly HUYỄN, Hết chạy theo Huyễn thì Chân Như hiện. "Chân Như" là cái Chân Tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh của Viên Giác Diệu Tâm, Viên Giác Diệu Tánh bất sanh bất diệt của chính mình.

  Ở trên pháp 1 và pháp 2 để nhận biết các Pháp hiện tượng là HUYỄN. Pháp 3 để nhận biết các Pháp Bản thể là NHƯ. Như vậy là thành tựu Như Huyễn Tam Muội.- Đó là THÀNH TỰU VIÊN GIÁC .

  Phật dạy: Này, Phổ Nhãn ! Thành tựu VIÊN GIÁC rồi, Bồ tát không dính vướng với trói buộc, không mong cầu cởi mở, không nhàm chán sanh tử, không ham mộ Niết bàn, không kính người trì giới, không hủy mạ người phạm giới, không xem trọng người tu lâu, không khinh bạc người sơ cơ vào đạo. Vì sao ? Vì tất cả là một thể giác. Ví như ánh sáng của mắt nhìn xem tiền cảnh, ánh sáng tròn đầy khắp giáp mà không có ghét thương. Vì sao ? Vì thể sáng của mắt không hai.

  Phổ Nhãn ! Bồ tát và chúng sanh ở đời sau tu tập VIÊN GIÁC DIỆU TÂM thành tựu, mà nên xem như không tu và không thành tựu. Vì sao ? Vì thế VIÊN GIÁC thường khắp chiếu mà thường tịch diệt, không có tướng hai. Ở trong đó trăm ngàn muôn ức a tăng lỳ, bất khả thuyết hằng hà sa số thế giới của chư Phật như hoa đốm trong không, loạn khởi loạn diệt, bất tức, bất ly, không buộc không mở. Lúc bấy giờ, chợt thấy rằng: "Chúng sanh xưa nay là Phật" . Sanh tử, Niết bàn như chuyện mộng đêm qua. Quả sở chứng không được, không mất, không lấy, không bỏ. Người chứng đắc không TÁC, không CHỈ, không NHẬM, không DIỆT. Trong cái gọi là chứng , không năng không sở, hoàn toàn không có cái để chứng, cũng không có người được chứng. Vì sao ? Vì tánh của tất cả pháp bình đẳng thanh tịnh bản nhiên, không hủy hoại nhau.

  Này, Phổ Nhãn ! Các hàng Bồ tát nên tu hành như vậy, tiệm tiến là như vậy, tư duy như vậy, trì trụ như vậy và phương tiện là như vậy. Như vậy mà khai ngộ, cầu học pháp như vậy thì sẽ không lầm lạc.


  HT. Thích Từ Thông có lời trực chỉ.

  Trực chỉ: Qua tư duy đó, hành giả tỏ ngộ rằng thân tâm là huyễn cấu, người ly huyễn cấu Như Lai gọi đó là Bồ tát.

  Tiến thêm một bước: cấu diệt ly vong, ý niệm CẤU, LY vắng lặng đó là lúc thể hiện kết quả Bồ tát đã thành tựu NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỀ (xác định rõ tánh chất vạn pháp duyên sanh như huyễn).

  Thành tựu NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỀ bấy giờ hành giả chợt bừng tỉnh thấy rõ : "thân, tâm, căn, trần, thức, giới, đại đều một màu thanh tịnh".

  Rồi thấy rõ : ngu uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, nhị thập ngũ hữu thanh tịnh. Rồi thập lực, tứ vô sở uý, thập bát bất cọng pháp, tam thập thất trợ đạo phẩm thanh tịnh cho đến tám muôn bốn ngàn pháp tồng trì môn đều thanh tịnh. Và lúc bấy giờ hành giả tỏ ngộ chân lý :

  "TẤT CẢ LÀ THẬT TƯỚNG" .

  Thành tựu NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỀ, về đến nhà Viên Giác hành giả biết rõ vì sao căn, trần, thức, đại không hoại diệt nhau.

  Thành tựu Tam Ma Đề cũng tức là về đến nhà VIÊN GIÁC, bấy giờ hành giả biết rõ vì sao Bố tát không nhàm chán sanh tử, không mong chứng Niết bàn… không kính người trì giới, không khinh người trái phạm…

  Thành tựu NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỀ, hành giả chợt thấy rằng mình chẳng có tu và cũng chẳng có thành tựu. Vì lẽ trong Viên Giác thanh tịnh không có tướng hai. Bấy giờ thấy rõ trăm ngàn muôn ức a tăng kỳ, bất khả thuyết hằng hà sa thế giới chư Phật trong mười phương như hoa đốm trong hư không loạn khởi loạn diệt, bất tức, bất ly… và chợt thấy rõ rằng :

  "CHÚNG SANH XƯA NAY LÀ PHẬT".

  "SANH TỬ NIẾT BÀN NHƯ GIẤC MỘNG ĐÊM QUA".

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 3. The Following User Says Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

  Hoa Vô Tướng (20-05-2019)

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 28 của 28 Đầu tiênĐầu tiên ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

   

Similar Threads

 1. Kinh Chân nhân - Bài kinh số 113 - Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)
  By Thiên Không in forum Giáo Lý PG Nguyên Thủy
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-06-2018, 11:29 AM
 2. Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:30 AM
 3. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:22 AM
 4. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:10 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-08-2012, 10:12 AM

Members who have read this thread : 48

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình