Ha ha....

Chào khúc huynh!

Ngài Hoàng Bá là thầy của ngài Lâm Tế ấy thế mà khi Lâm Tế hỏi đại ý Phật Pháp là gì thì "Bộp"

Nhưng đối với ngài Bùi Hưu thì ngài dạy : " Chư Phật và tất thảy chúng sinh đều là 1 Tâm... Vật nào ngay bản thể tức Phải..."

Chỗ dùng một gậy và dùng lời đều chỉ thẳng như vậy đấy ha ha...

Người học nên hướng chỗ nào tìm????

"Chưa cho suy nghĩ chủ khách phân" - Lâm Tế said

Chẳng phải là Thoại Đầu sao