༄༅། །རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན སོ་བདུན་མ་བཞུགས་ ོ། །
BA MƯƠI BẢY THI KỆ THỰC HÀNH BỒ TÁT
༄༅། །ན་མོ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར ཡེ།
Namo Lokeshvara Ye
Kính lễ Thế Gian Tự Tại Tôn
གང་གིས་ཆོས་ཀུན་འ ྲོ་འོང་མེད་གཟིགས ཀྱང༌། །
Dù Ngài quán sát vạn Pháp không đến đi
འགྲོ་བའི་དོན་ལ་ག ིག་ཏུ་བརྩོན་མཛད་ ། །
Công hạnh nỗ lực duy nhất lợi chúng sinh
བླ་མ་མཆོག་དང་སྤྱ ་རས་གཟིགས་མགོན་ལ །
Thù Thắng Thượng Sư Thủ hộ Quán Thế Âm
རྟག་ཏུ་སྒོ་གསུམ་ ུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ །
Ba cửa chí thành thường luôn cung kính lễ.
ཕན་བདེའི་འབྱུང་ག ས་རྫོགས་པའི་སངས་ ྒྱས་རྣམས། །
Cội nguồn lợi lạc là Chư Viên Mãn Giác
དམ་ཆོས་སྒྲུབ་ལས་ ྱུང་སྟེ་དེ་ཡང་ནི །
Sinh từ thành tựu Thánh Pháp, cũng thế nên
དེ་ཡི་ལག་ལེན་ཤེས ལ་རགས་ལས་པས། །
Việc làm thô thiển để hiểu thực hành đó
རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱ ་ལག་ལེན་བཤད་པར་བ ། །
Nay xin giảng nói Pháp hành Chư Bồ Tát.
དལ་འབྱོར་གྲུ་ཆེན རྙེད་དཀའ་ཐོབ་དུས འདིར། །
01. Thuyền lớn hạ mãn khó tìm nay có được
(Thân người quý báu có được 8 điều hữu hạ và 10 điều viên mãn như chiếc thuyền lớn vượt biển sinh tử)
བདག་གཞན་འཁོར་བའི མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བྱའ ་ཕྱིར། །
Vì cứu ta người khỏi biển luân hồi nên
ཉིན་དང་མཚན་དུ་གཡ ལ་བ་མེད་པར་ནི། །
Cả ngày lẫn đêm không có xao lãn với
ཉན་སེམས་སྒོམ་པ་ར ྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡི ། །
Nghe, nghĩ, tu tập là Pháp hành Bồ Tát
གཉེན་གྱི་ཕྱོགས་ལ འདོད་ཆགས་ཆུ་ལྟར་ ཡོ། །
02. Tham ái hướng đến người thân cuốn như nước
དགྲ་ཡི་ཕྱོགས་ལ་ཞ ་སྡང་མེ་ལྟར་འབར། །
Sân hận hướng đến kẻ thù phát như lửa
བླང་དོར་བརྗེད་པའ ་གཏི་མུག་མུན་ནག་ ན། །
Bóng tối mê muội quên đi việc bỏ thâu (thâu nhận việc tốt, từ bỏ việc xấu)
ཕ་ཡུལ་སྤོང་བ་རྒྱ ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
Đoạn tuyệt quê hương là Pháp hành Bồ Tát
ཡུལ་ངན་སྤངས་པས་ཉ ན་མོངས་རིམ་གྱིས་ གྲིབ། །
03. Đoạn trừ ác cảnh phiền não ngày thuyên giảm
རྣམ་གཡེང་མེད་པས་ གེ་སྦྱོར་ངང་གིས་ ཕེལ། །
Không có tán động, thiện hạnh càng tăng trưởng
རིག་པ་དྭངས་པས་ཆོ ་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེ། །
Tri giác trong sáng phát khởi xác quyết Pháp
དབེན་པ་བསྟེན་པ་ར ྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡི ། །
Nương nơi cô tịch là Pháp hành Bồ Tát
ཡུན་རིང་འགྲོགས་པ ི་མཛའ་བཤེས་སོ་སོ ་འབྲལ། །
04. Bằng hữu tâm giao dài lâu mỗi mỗi xa
འབད་པས་སྒྲུབ་པའི ནོར་རྫས་ཤུལ་དུ་ལ ས། །
Cố công tạo lập tài vật thân để lại
ལུས་ཀྱི་མགྲོན་ཁང རྣམ་ཤེས་མགྲོན་པོ ་བོར། །
Thân xác quán trọ, tâm thức lữ khách rời
ཚེ་འདི་བློས་བཏང་ ྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡ ན། །
Nghĩ đến đời này là Pháp hành Bồ Tát
གང་དང་འགྲོགས་ན་ད ག་གསུམ་འཕེལ་འགྱུ ་ཞིང༌། །
05. Dù bạn thế nào nếu làm tăng ba độc
ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི བྱ་བ་ཉམས་འགྱུར་ལ །
Ngày càng suy giảm thực hành văn tư tu
བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ མེད་པར་སྒྱུར་བྱེ ་པའི། །
Lôi kéo làm mất từ ái và bi mẫn
གྲོགས་ངན་སྤོང་བ་ ྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡ ན། །
Từ bỏ bạn ác là Pháp hành Bồ Tát
གང་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉ ས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང ། །
06. Dù nương theo ai nếu làm giảm tội lỗi
ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟ ་ལྟར་འཕེལ་འགྱུར་ འི། །
Phẩm hạnh tăng trưởng ngày một như trăng lên
བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ར ་གི་ལུས་ལས་ཀྱང༌། །
Bạn trí chân chính còn hơn cả thân mình
གཅེས་པར་འཛིན་པར་ ྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡ ན། །
Quý trọng giữ gìn là Pháp hành Bồ Tát
རང་ཡང་འཁོར་བའི་བ ོན་རར་བཅིངས་པ་ཡི ། །
07. Bản thân còn bị trói buộc ngục luân hồi
འཇིག་རྟེན་ལྷ་ཡིས སུ་ཞིག་སྐྱོབ་པར་ ུས། །
Các thế gian thần sao thể cứu một ai
དེ་ཕྱིར་གང་ལ་སྐྱ ས་ན་མི་བསླུ་བའི། །
Vì thế nương tựa nơi Ngài (Đạo Sư) không hư dối
དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ གྲོ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ ེན་ཡིན། །
Quy y Tam Bảo là Pháp hành Bồ Tát
ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའི ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ རྣམས། །
08. Hết thảy đau khổ ác đạo khó nhẫn chịu
སྡིག་པའི་ལས་ཀྱི་ བྲས་བུར་ཐུབ་པས་ག ུངས། །
Đều là quả của ác nghiệp Phật đã thuyết
དེ་ཕྱིར་སྲོག་ལ་བ ་ཀྱང་སྡིག་པའི་ལས །
Vì thế cho dù mất mạng với ác nghiệp
ནམ་ཡང་མི་བྱེད་རྒ ལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན །
Cũng sẽ không làm là Pháp hành Bồ Tát
སྲིད་གསུམ་བདེ་བ་ ྩྭ་རྩེའི་ཟིལ་པ་བ ིན། །
09. An lạc Tam Giới như sương đầu ngọn cỏ
ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་འ ིགས་པའི་ཆོས་ཅན་ཡ ན། །
Cứ một khoảng khắc các Pháp đều hoại diệt
ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་ཐ ་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །
Vĩnh viễn bất biến thù thắng quả giải thoát
དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒ ལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན །
Truy cầu Thắng nghĩa (ý nghĩa giải thoát) là Pháp hành Bồ Tát
ཐོག་མེད་དུས་ནས་བ ག་ལ་བརྩེ་བ་ཅན། །
10. Từ thuở vô thủy đầy lòng yêu thương ta
མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང བདེས་ཅི་ཞིག་བྱ། །
Các mẹ đau khổ mình vui có được không
དེ་ཕྱིར་མཐའ་ཡས་ས མས་ཅན་བསྒྲལ་བྱའི ཕྱིར། །
Thế nên vì cứu vô biên chúng hữu tình
བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐ ེད་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལ ན་ཡིན། །
Phát tâm Bồ Đề là Pháp hành Bồ Tát
སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་ དག་བདེ་འདོད་ལས་བ ུང༌། །
11. Đau khổ không sót nguồn cội muốn ta vui
རྫོགས་པའི་སངས་རྒ ས་གཞན་ཕན་སེམས་ལས འཁྲུངས། །
Chư Viên Mãn Giác sinh từ tâm tha lợi
དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ་ ཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ དག །
Vì thế an lạc ta và đau khổ người
ཡང་དག་བརྗེ་བ་རྒྱ ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
Hoán đổi chân thật là Pháp hành Bồ Tát
སུ་དག་འདོད་ཆེན་ད ང་གིས་བདག་གི་ནོར །
12. Dù ai tham dữ dùng quyền mà tước đoạt
ཐམས་ཅད་འཕྲོག་གམ་ ཕྲོག་ཏུ་འཇུག་ན་ཡ ༌། །
Hoặc xúi người đoạt hết thảy tài sản ta
ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོ ་དུས་གསུམ་དགེ་བ་ ྣམས། །
Thân cùng tài vật phước thiện bao đời tạo
དེ་ལ་བསྔོ་བ་རྒྱལ སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
Hồi hướng hết thảy là Pháp hành Bồ Tát
བདག་ལ་ཉེས་པ་ཅུང་ ད་མེད་བཞིན་དུ། །
13. Trong khi ta không có lỗi dù nhỏ nhất
གང་དག་བདག་གི་མགོ བོ་གཅོད་བྱེད་ན། །
Nếu có những ai chặt đứt đầu của ta
སྙིང་རྗེའི་དབང་ག ས་དེ་ཡི་སྡིག་པ་ར མས། །
Vì lực từ bi đối với ác nghiệp đó
བདག་ལ་ལེན་པ་རྒྱལ སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
Ta xin nhận lấy là Pháp hành Bồ Tát
འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི སྙན་སྣ་ཚོགས་པ། །
14. Vài người nói lời khó nghe đối với ta
སྟོང་གསུམ་ཁྱབ་པར སྒྲོགས་པར་བྱེད་ན ཡང། །
Dù có lan truyền khắp cùng ba ngàn cõi
བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱ ས་སླར་ཡང་དེ་ཉིད་ ྱི། །
Dụng tâm từ ái đáp lại với chính họ
ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་ར ྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡི ། །
Tán dương phẩm hạnh là Pháp hành Bồ Tát
འགྲོ་མང་འདུས་པའི དབུས་སུ་འགའ་ཞིག་ ིས། །
15. Ngay giữa chúng hội đông người mà những ai
མཚང་ནས་བྲུས་ཤིང་ ིག་ངན་སྨྲ་ན་ཡང༌། །
Vạch trần, phơi bày, tuyên bố lời nói ác
དེ་ལ་དགེ་བའི་བཤེ ་ཀྱིས་འདུ་ཤེས་ཀྱ ས། །
Nghĩ tưởng họ là bạn lành thiện tri thức
གུས་པར་འདུད་པ་རྒ ལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན །
Cung kính cúi phục là Pháp hành Bồ Tát
བདག་གི་བུ་བཞིན་ག ེས་པར་བསྐྱངས་བའི མིས། །
16. Người mà ta luôn bảo bộc yêu như con
བདག་ལ་དགྲ་བཞིན་ལ ་བར་བྱེད་ན་ཡང༌། །
Cho dù hành xử với ta như kẻ thù
ནད་ཀྱིས་བཏབ་པའི་ ུ་ལ་མ་བཞིན་དུ། །
Hãy như người mẹ chăm con đang quấy bệnh
ལྷག་པར་བརྩེ་བ་རྒ ལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན །
Tử tế yêu thương là Pháp hành Bồ Tát
རང་དང་མཉམ་པའམ་དམ ་པའི་སྐྱེ་བོ་ཡིས །
17. Với ai ngang hàng, kém cỏi thấp hơn ta
ང་རྒྱལ་དབང་གིས་བ ྙས་ཐབས་བྱེད་ན་ཡང ། །
Cũng vì ngã mạn sai xử nên khinh ta
བླ་མ་བཞིན་དུ་གུས པས་བདག་ཉིད་ཀྱི། །
Thành kính như là Đạo Sư của chính mình
སྤྱི་བོར་ལེན་པ་ར ྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡི ། །
Đặt trên đỉnh đầu là Pháp hành Bồ Tát
འཚོ་བས་འཕོངས་ཤིང རྟག་ཏུ་མི་ཡིས་བར ས། །
18. Cuộc sống nghèo cực, thường bị người khinh miệt
ཚབས་ཆེན་ནད་དང་གད ན་གྱིས་བཏབ་ཀྱང་ས ར། །
Mắc phải bệnh nặng, rồi bị ma quấy rối
(Tất cả các loại chướng ngại trong cuộc sống và tu tập, chướng ngại ngoài trong mật, những người gây họa hại cả nhân và phi nhân, hữu hình và vô hình)
འགྲོ་ཀུན་སྡིག་སྡ ག་བདག་ལ་ལེན་བྱེད ཅིང༌། །
Ác khổ chúng sinh ta nhận lấy tất cả
ཞུམ་པ་མེད་པ་རྒྱལ སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
Không có nản chí là Pháp hành Bồ Tát
སྙན་པར་གྲགས་ཤིང་ གྲོ་མང་སྤྱི་བོས་ ཏུད། །
19. Danh tiếng vang khắp, nhiều người đê đầu lạy
རྣམ་ཐོས་བུ་ཡིས་ན ར་འདྲ་ཐོབ་གྱུར་ཀ ང༌། །
Dù đắc tài bảo tựa như Đa Văn Thiên
སྲིད་པའི་དཔལ་འབྱ ར་སྙིང་པོ་མེད་གཟ གས་ནས། །
Phú quý thế gian xem như không chính yếu
ཁེངས་པ་མེད་པ་རྒྱ ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
Lòng không ngạo mạn là Pháp hành Bồ Tát
རང་གི་ཞེ་སྡང་དགྲ བོ་མ་ཐུལ་ན། །
20. Sân hận của ta là giặc chưa hàng phục
ཕྱི་རོལ་དགྲ་བོ་བ ུལ་ཞིང་འཕེལ་བར་འ ྱུར། །
Giặc thù bên ngoài phục xong lại nổi lên
དེ་ཕྱིར་བྱམས་དང་ ྙིང་རྗེའི་དམག་དཔ ང་གིས། །
Vì thế dụng binh từ ái và bi mẫn
རང་རྒྱུད་འདུལ་བ་ ྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡ ན། །
Hàng phục tự tâm là Pháp hành Bồ Tát
འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ ན་ཚྭའི་ཆུ་དང་འདྲ །
21. Phẩm vật mong cầu cũng như nước muối mặn
ཇི་ཙམ་སྤྱད་ཅིང་ས ེད་པ་འཕེལ་བར་འགྱ ར། །
Dù dùng bao nhiêu tham ái càng tăng thêm
གང་ལ་ཞེན་ཆགས་སྐྱ ་བའི་དངོས་པོ་རྣམ ། །
Vật chất sinh khởi tham đắm như thế nào
འཕྲལ་ལ་སྤོང་བ་རྒ ལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན །
Từ bỏ vật tạm là Pháp hành Bồ Tát
ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི དག་རང་གི་སེམས། །
22. Những gì hiện thấy đều là tâm của ta
སེམས་ཉིད་གདོད་ནས སྤྲོས་པའི་མཐའ་དང བྲལ། །
Chân tâm khởi thuỷ lìa xa biên hí luận
(Sinh, diệt, thường, đoạn, đến, đi, đồng, dị cả thảy tám biên)
དེ་ཉིད་ཤེས་ནས་གཟ ང་འཛིན་མཚན་མ་རྣམ ། །
Hiểu chính thế nên tánh tướng các thủ chấp
(Các biểu hiện của chấp thật từ ngoại cảnh, vật chất và chấp ngã của nội tâm, ý thức)
ཡིད་ལ་མི་བྱེད་རྒ ལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན །
Sẽ không tác ý là Pháp hành Bồ Tát
ཡིད་དུ་འོང་པའི་ཡ ལ་དང་འཕྲད་པ་ན། །
23. Dù gặp đối cảnh tâm ý vui ưu thích
དབྱར་གྱི་དུས་ཀྱི འཇའ་ཚོན་ཇི་བཞིན་ ུ། །
Chỉ như cầu vòng xuất hiện giữa trưa hè
མཛེས་པར་སྣང་ཡང་བ ེན་པར་མི་ལྟ་ཞིང༌ །
Hiện thấy xinh đẹp cũng đừng xem là thật
ཞེན་ཆགས་སྤོང་བ་ར ྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡི ། །
Đoạn trừ tham đắm là Pháp hành Bồ Tát
སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོག ་རྨི་ལམ་བུ་ཤི་ལྟ ། །
24. Các loại đau khổ như con chết trong mộng
འཁྲུལ་སྣང་བདེན་པ ་བཟུང་བས་ཨ་ཐང་ཆད །
Ảo cảnh chấp giữ chân thật làm mỏi mệt
དེའི་ཕྱིར་མི་མཐུ ་རྐྱེན་དང་འཕྲད་པ ི་ཚེ། །
Vì thế khi phải đối mặt các nghịch cảnh
འཁྲུལ་པར་ལྟ་བ་རྒ ལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན །
Quán xét huyễn ảo là Pháp hành Bồ Tát
བྱང་ཆུབ་འདོད་པས་ ུས་ཀྱང་བཏང་དགོས་ ། །
25. Mong cầu giác ngộ dù thân cũng xả bỏ
ཕྱི་རོལ་དངོས་པོ་ ྣམས་ལ་སྨོས་ཅི་དག ས། །
Thì cần nói chi ngoại cảnh vật chất gì
དེ་ཕྱིར་ལན་དང་རྣ ་སྨིན་མི་རེ་བའི། །
Vì thế hồi đáp, quả báo không hi vọng
སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ར ྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡི ། །
Bố thí xả bỏ là Pháp hành Bồ Tát
ཚུལ་ཁྲིམས་མེད་པར རང་དོན་མི་འགྲུབ་ ། །
26. Không có giới học tự lợi chưa thành tựu
གཞན་དོན་སྒྲུབ་པར འདོད་པ་གད་མོའི་ག ས། །
Mà muốn thành tựu tha lợi ngẫm mỉn cười
དེ་ཕྱིར་སྲིད་པའི འདུན་པ་མེད་པ་ཡི། །
Vì thế không có vọng cầu cõi thế gian
ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ ིན། །
Trì giữ Giới Luật là Pháp Hành Bồ Tát
དགེ་བའི་ལོངས་སྤྱ ད་འདོད་པའི་རྒྱལ་ ྲས་ལ། །
27. Bồ Tát mong cầu thọ dụng từ thiện hạnh
གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད རིན་ཆེན་གཏེར་དང་ ཚུངས། །
Nên những họa hại chính như kho báu lớn
དེ་ཕྱིར་ཀུན་ལ་ཞེ འགྲས་མེད་པ་ཡི། །
Vì thế không hề oán hận với tất cả
བཟོད་པ་སྒོམ་པ་རྒ ལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན །
Tu hành nhẫn nhục là Pháp hành Bồ Tát
རང་དོན་འབའ་ཞིག་ས ྲུབ་པའི་ཉན་རང་ཡང ། །
28. Dù tu Thanh Văn duy nhất tự lợi thân
མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བཟླ ག་ལྟར་བརྩོན་མཐོང ན། །
Cũng gắng công như dập tắt lửa cháy đầu
འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་ ོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ ྱི། །
Cội nguồn công đức vì lợi các sinh chúng
བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེ ་ཡིན། །
Nỗ lực tinh tấn là Pháp hành Bồ Tát
ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན པའི་ལྷག་མཐོང་གིས །
29. Thiền quán đủ đầy thiền chỉ cực an trụ
ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་ ཇོམས་པར་ཤེས་བྱས་ ས། །
Biết cách diệt sạch hoàn toàn phiền não nên
གཟུགས་མེད་བཞི་ལས ཡང་དག་འདའ་བ་ཡི། །
Chân thật vượt qua cả bốn cõi Vô Sắc
བསམ་གཏན་སྒོམ་པ་ར ྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡི ། །
Tu trì thiền định là Pháp hành Bồ Tát
ཤེས་རབ་མེད་པར་ཕ་ ོལ་ཕྱིན་ལྔ་ཡིས། །
30. Không có trí tuệ thì năm Ba La Mật
རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུ ་འཐོབ་པར་མི་ནུས་ ས། །
Không thể đắc được Viên Mãn Bồ Đề quả
ཐབས་དང་ལྡན་ཞིང་འ ོར་གསུམ་མི་རྟོག་ འི། །
Đủ đầy phương tiện tam luân vô niệm tưởng
(Tam luân vô niệm: chủ thể, khách thể, hành động không có sự phân biệt)
ཤེས་རབ་སྒོམ་རྒྱལ སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
Tu tập trí tuệ là Pháp hành Bồ Tát
རང་གི་འཁྲུལ་པ་རང གིས་མ་བརྟགས་ན། །
31. Bản thân sai lạc bản thân không biết nghĩ
ཆོས་པའི་གཟུགས་ཀྱ ས་ཆོས་མིན་བྱེད་ས ིད་པས། །
Hình tướng hành giả nhưng hành không phải Pháp
དེ་ཕྱིར་རྒྱུན་དུ རང་གི་འཁྲུལ་པ་ལ། །
Vì thế lỗi lầm bản thân liên tục nên
བརྟགས་ནས་སྤོང་བ་ ྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡ ན། །
Xem xét từ bỏ là Pháp hành Bồ Tát
ཉོན་མོངས་དབང་གིས རྒྱལ་སྲས་གཞན་དག་ ིས། །
32. Luận tội Bồ Tát, người khác bởi phiền não
ཉེས་པ་གླེང་ན་བདག ཉིད་ཉམས་འགྱུར་བས །
Như thế chính mình đã phạm phải lỗi lầm
ཐེག་པ་ཆེ་ལ་ཞུགས་ འི་གང་ཟག་གིས། །
Những vị thâm nhập đi vào thừa vĩ đại
ཉེས་པ་མི་སྨྲ་རྒྱ ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
Không nói lỗi người là Pháp hành Bồ Tát
རྙེད་བཀུར་དབང་གི ་ཕན་ཚུན་རྩོད་འགྱ ར་ཞིང༌། །
33. Tranh đấu lẫn nhau do bởi lực danh lợi
ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི བྱ་བ་ཉམས་འགྱུར་བ ། །
Ngày càng suy giảm thực hành văn tư tu
མཛའ་བཤེས་ཁྱིམ་དང སྦྱིན་བདག་ཁྱིམ་ར མས་ལ། །
Tri kỷ, thân thuộc, gia đình, các thí chủ
ཆགས་པ་སྤོང་བ་རྒྱ ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །
Đoạn trừ tham ái là Pháp hành Bồ Tát
རྩུབ་མོའི་ཚིག་གི ་གཞན་སེམས་འཁྲུག་ གྱུར་ཞིང༌། །
34. Dùng lời nói ác khuấy động tâm người khác
རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི སྤྱོད་ཚུལ་ཉམས་འག ུར་བས། །
Làm suy giảm các đức hạnh hàng con Phật (Con Phật tức Bồ Tát)
དེ་ཕྱིར་གཞན་གྱི་ ིད་དུ་མི་འོང་བའི །
Vì thế điều không vừa ý nơi người khác
ཚིག་རྩུབ་སྤོང་བ་ ྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡ ན། །
Đoạn trừ nói ác là Pháp hành Bồ Tát
ཉོན་མོངས་གོམས་ན་ ཉེན་པོས་ཟློག་དཀའ བས། །
35. Phiền não đã quen khó mà kháng cự lại
དྲན་ཤེས་སྐྱེས་བུ ་གཉེན་པོའི་མཚོན་ ཟུང་ནས། །
Sinh khởi niệm tri mặc giữ giáp đối trị
(Chánh niệm, chánh tri là vũ khí đối trị giặc phiền não)
ཆགས་སོགས་ཉོན་མོང ་དང་པོ་སྐྱེས་མ་ཐ །
Phiền não như tham, lúc đầu khởi chưa mạnh
འབུར་འཇོམས་བྱེད་ ར་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེ ་ཡིན། །
Áp chế giải trừ là Pháp hành Bồ Tát
མདོར་ན་གང་དུ་སྤྱ ད་ལམ་ཅི་བྱེད་ཀྱང ། །
36. Tóm lại hành động thế nào làm ra sao
རང་གི་སེམས་ཀྱི་ག ས་སྐབས་ཅི་འདྲ་ཞེ ། །
Quán tự tâm mình lúc đó như thế nào
རྒྱུན་དུ་དྲན་དང་ ེས་བཞིན་ལྡན་པ་ཡི ། །
Thường luôn đủ đầy chánh niệm với chánh tri
གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་ ྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡ ན། །
Thành tựu tha lợi là Pháp hành Bồ Tát
དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་ སྒྲུབ་པའི་དགེ་བ་ ྣམས། །
37. Công Đức nỗ lực tu hành như thế đó
མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་ ྡུག་བསྔལ་བསལ་བྱའ ་ཕྱིར། །
Vì để xua tan khổ đau chúng vô biên
འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར དག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱ ས། །
Vận dụng trí tuệ thanh tịnh thấu tam luân
བྱང་ཆུབ་བསྔོ་བ་ར ྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡི ། །
Hồi hướng Bồ Đề là Pháp hành Bồ Tát
མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བ ོས་རྣམས་ལས་གསུངས པའི་དོན། །
Ý nghĩa giảng thuyết từ trong Kinh Mật Luận
དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གས ང་གི་རྗེས་འབྲངས་ ས། །
Noi theo chư vị Thánh giả từng giảng truyền
རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱ ་ལག་ལེན་སུམ་ཅུ་བ ུན། །
Ba mươi bảy sự thực hành của Bồ Tát
རྒྱལ་སྲས་ལམ་ལ་སླ བ་འདོད་དོན་དུ་བཀ ད། །
Muốn học con đường Bồ Tát nên giải nghĩa
བློ་གྲོས་དམན་ཞིང སྦྱངས་པ་ཆུང་བའི་ ྱིར། །
Trí lực thấp kém, sở học lại nông cạn
མཁས་ལ་དགྱེས་པའི་ ྡེབ་སྦྱོར་མ་མཆིས ཏེ། །
Thơ văn không đủ làm vui chư Hiền Triết
མདོ་དང་དམ་པའི་གས ང་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱ ར། །
Cũng vì y theo Kinh và Thánh Hiền thuyết
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ ཁྲུལ་མེད་ལགས་པར་ ེམས། །
Bồ Tát thực hành không lầm, tâm xác định
འོན་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན རྣམས། །
Dù vậy Bồ Tát thực hành sở học lớn
བློ་དམན་བདག་འདྲས གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི ཕྱིར། །
Trí yếu như con khó mà suy lường nỗi
འགལ་དང་མ་འབྲེལ་ལ སོགས་ཉེས་པའི་ཚོག ། །
Các lỗi như là mâu thuẫn không mạch lạc
དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བ ོད་པ་མཛད་དུ་གསོལ །
Cúi xin các vị Thánh giả thương kham nhẫn
དེ་ལས་བྱུང་བའི་ད ེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན། །
Công Đức có được hướng về các chúng sinh
དོན་དམ་ཀུན་རྫོབ་ ྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག གིས། །
Dụng Chân, Tục đế thù thắng Bồ Đề Tâm
སྲིད་དང་ཞི་བའི་མ འ་ལ་མི་གནས་པའི། །
Không trụ nơi biên Luân Hồi lẫn Niết Bàn
སྤྱན་རས་གཟིགས་མག ན་དེ་དང་མཚུངས་པར ཤོག །
Nguyện đắc tương đồng Thủ Hộ Quán Thế Âm.
ཅེས་པའང་གཞན་ལ་ཕན པའི་དོན་དུ་ལུང་ད ་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་ བཙུན་པ་ཐོགས་མེད་ ྱིས་དངུལ་ཆུའི་རི ་ཆེན་ཕུག་ཏུ་སྦྱར ་བའོ།། །།
Với ý nghĩa lợi lạc cho người khác, Thogme Vô Trước một tăng sĩ giảng thuyết về Kinh giáo và đạo lý đã trước tác tại hang núi Ngulchu Rinchen Thuỷ Ngân Đại Bảo.
Dưới sự hướng dẫn giảng dạy và khẩu truyền của bậc thầy Gheshe Lharampa - Tulku Tendzin Nyima - Dughe Rinpoche, một vị tỳ kheo học sâu Hiển Kinh và Mật Chú từ dòng truyền thừa Kathog Nyingma, nương nơi ân phước thầy mà Ngữ Lực Giới Hiền dịch từ Tạng văn sang Việt văn, xin hồi hướng công đức đến thầy được trụ thế vì lợi lạc cho khắp hữu tình chúng sinh, lỗi lầm sai sót trong khi chuyển dịch xin cho con sám hối. Đồng thời cũng xin các vị cao minh thông suốt Tạng ngữ thấy lỗi chỉ bảo và góp ý chỉnh sửa để Phật tử Việt Nam có được tác phẩm luận điển trân bảo này.
Hà Nội, ngày 29 tháng giêng năm Mậu Tuất.