Ta lỗi hẹn dạo chơi từng hẻm nhỏ
Cùng nàng xuân gác trọ tỏ lời yêu
Để tương tư bên giọt nắng chiều
Chuyện hoa lá nhàn ru nhiều tu sĩ.
- ..................-
Ta lỗi hẹn với ta đời mộng mị
Giấc mơ xuân còn vướng vị gió đông
Dù chớp chút kinh cầu mong vô sở
Cõi mộng nào chẳng mở lối chân như???

(Tham Trang)