* Phản vọng qui chơn.

Thế nào là Chơn ? Thế nào là vọng ?

Có câu chuyện Kiến thằng vi xà (thấy dây ngỡ rắn) như vầy:

Có một người kia đi vào trong nhà kho tối tăm, đi mò mẫm va bên nây vấp bên kia, chợt dẫm phải một con rắn to.

Người ấy la hoảng lên, đi gọi thêm người cầm đèn gậy gộc vào kho để đập rắn.

Chủ nhà biết việc mĩm cười : "tôi đã giải quyết xong con rắn ấy rồi !"

Người kia không tin, cầm đèn vào kho quyết tiêu diệt rắn, đến nơi thì ra rắn chỉ là một sợi dây thừng.

Tu Thiền cũng vậy.

- Không có ánh sáng Trí Huệ Bát nhã Năng lực Thiền chỉ đến được "Huyễn Cảnh". Trong huyễn cảnh thấy dây mà tưởng rắn.

- Trí Bát Nhã sáng soi thì đạt được "Chơn cảnh". Thấy Chơn Cảnh thì biết rỏ các Pháp NHƯ THỊ, tức là thấy Thật tướng các Pháp, tức là kiến Tánh, là Thành Phật.

Ngày xưa Tổ Long Thọ cũng phản vọng qui chân, như chuyện sau:

Theo ngài Cưu Ma La Thập kể lại .-thời trẻ ngài Long Thọ biết phép thuật tàng hình nên đã cùng với hai người bạn biến hóa vào cung vua để quyến rũ cung nữ. Nhưng một lần, ngài suýt chết dưới bàn tay của những người canh gác, nhờ phép thuật nên ngài thoát chết còn hai người bạn bị lính giết. Qua tai nạn đó Ngài tỉnh ngộ sự nguy hiểm của sắc dục nên đã xuất gia theo Phật . (theo truyền thuyết ngài là truyền nhân ngôi tổ Thiền thứ 14 tiếp ngôi của Tổ Ca tỳ Ma La).


Kinh Bát Nhã đức Phật dạy. Bát Nhã Ba la Mật thâu nhiếp Thiền Ba la Mật.

KINH:

....... Này Tu Bồ Đề ! Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba- la- mật, nhập vào tất cả các tam muội, ngoại trừ Phật tam muội. Tất cả các tam muội của Thanh Văn, của Bích Chi Phật, Bồ tát đều vào được cả. Bồ tát trú trong các tam muội, thuận nghịch ra vào 8 Bối xả : Bối xả thứ 1 là trong quán sắc tướng, ngoài quán sắc; bối xả thứ 2 là trong chẳng có sắc tướng, ngoài quán sắc; bối xả thứ 3 là tịnh bối xả, thân tác chứng; bối xả thứ 4 là quán hết thảy sắc tướng, diệt các tướng đối đãi, chẳng niệm các sắc tướng, nhập hư không vô biên xứ; bối xả thứ 5 là vượt qua hư không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ; bối xả thứ 6 là vượt qua thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xứ; bối xả thứ 7 là vượt qua vô sở hữu xứ, nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ; bối xả thứ 8 là vượt qua phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, nhập diệt thọ tưởng định.

....... Bồ tát y nơi 8 bối xả này, mà thuận nghịch ra vào 9 thứ đệ định.

....... Thế nào gọi là nhập 9 thứ đệ định ?

....... Đó là ly dục, ly các bất thiện pháp, vào sơ thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền; vào vô sắc định; vào diệt thọ tưởng định.

....... Bồ tát y nơi 9 thứ đệ định và 8 bối xả này, mà vào Sư tử phấn tam muội.

....... Thế nào gọi là nhập Sư tử phấn tam muội ?

....... Đó là nhập sơ thiền; xuất sơ thiền, nhập đệ nhị thiền ... dẫn đến xuất phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định, nhập diệt thọ tưởng định. Đây là thuận quán. Rồi xuất diệt thọ tưởng định, nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định; ... dẫn đến xuất đệ nhị thiền, nhập sơ thiền. Đây là nghịch quán.

....... Bồ tát y nơi Sư tử phấn tam muội này, mà vào Siêu Việt tam muội.

....... Thế nào gọi là nhập Siêu Việt tam muội ?

....... Đó là nhập sơ thiền; khi sơ thiền khởi lại nhập đệ nhị thiền ... dẫn đến khi phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định khởi lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi lại nhập sơ thiền . Rồi xuất diệt thọ tưởng định, nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định, khi sơ thiền khởi lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi lại nhập đệ nhị thiền. Khi diệt thọ tưởng định khởi lại nhập đệ tam thiền, khi đệ tam thiền khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi lại nhập đệ tứ thiền, khi đệ tứ thiền khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi lại nhập hư không xứ định, khi hư không xứ định khởi lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi lại nhập thức xứ định, khi thức xứ định khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi lại nhập vô sở hữu xứ định, khi vô sở hữu xứ định khởi lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi lại nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định; khi phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khởi lại nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định. Khi phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định khởi, lại nhập tán tâm. Khi tán tâm khởi lại nhập vô sở hữu xứ định. Khi vô sở hữu xứ định khởi, lại nhập tán tâm; khi tán tâm khởi lại nhập thức xứ định, khi thức xứ định khởi, lại nhập tán tâm; khi tán tâm khởi lại nhập hư không xứ định. Khi hư không xứ định khởi, lại nhập tán tâm; khi tán tâm khởi lại nhập đệ tứ thiền. Khi đệ tứ thiền khởi, lại nhập tán tâm; khi tán tâm khởi lại nhập đệ tam thiền. Khi đệ tam thiền khởi, lại nhập tán tâm; khi tán tâm khởi lại nhập đệ nhị thiền. Khi đệ nhị thiền khởi, lại nhập tán tâm; khi tán tâm khởi lại nhập Sơ thiền. Khi sơ thiền khởi, lại nhập tán tâm. Như vậy là, ở nơi Siêu việt tam muội, Bồ tát được hết thảy các pháp tướng bình đẳng.

....... Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba- la- mật mà nhiếp Thiền Ba- la- mật .
Kính các Bạn. Tu Thiền có Trí huệ Bát Nhã dẫn đường là Chánh Định của Đạo Phật.
Rất mong chúng ta cùng PHẢN VỌNG QUI CHÂN , Nhập Phật Tri kiến để thoát khỏi luân hồi sanh tử ưu bi khổ não.

Luân hồi bao kiếp triền miên
Chốn mê lắm nỗi ưu phiền tự thân
Bôn ba khắp nẻo hồng trần
Con đường Phản vọng Qui Chân... tìm về

(???)

VQ Kính cảm ơn các Bạn đã vào xem và thảo luận.

(Viết xong ngày cuối Đông năm Mậu Tuất)