Trích dẫn Gửi bởi Ba Tuần Xem bài viết
Thường nghe Tu tại gia,
Sau mới Tu ngoài nhà;
Kế là bước ra chợ,
Cuối cùng vào Chùa nha !

Ta nay ở tại gia,
Sớm tới khuya ngoài nhà;
Chợ ngày nào cũng bước,
Chùa lại ít khi qua.

Tiếng Kinh thi thoảng ngâm,
Lời kệ mấy chữ lòng,
Cứ vậy hoài cũng chán;
Hỏi người Tu khác không ?
Tu khác là thế nào khác? Thêm tông thêm giáo, chia năm xẻ bảy, hay thống nhất đại chúng? Việc này cũng có người từng làm. Nhưng thành kiến hẹp hòi, ứng như câu "chẳng có phước báu chẳng thể nghe pháp lành".
Căn cơ khác nhau, chẳng ham làm việc lớn, chẳng cầu thành quả lớn, tiểu nhiều hơn đại, Phật pháp còn trụ tới giờ cũng xem là kỳ tích rồi.

Nếu đạo hữu có lòng, sao không như câu:

Tự quy y Tăng xin nguyện chúng sinh
Thống lý đại chúng hết thảy không ngại

Hè hè, vẫn xem hạnh bồ tát rồi!