ha ha ha . kính bạn VV một ly trà [smile]:

phật đạo tu hành tai tâm .... nên chắc là tại tâm chứ không phải là tại vì chúng ta ở trong thành phố hay ở ngoại ô ... nông thôn [smile]

nhưng mà bạn đã nói vậy thì chắc mời bạn ĐỒNG DUYỆT ý nghĩa: TẠI TÂM ... bởi vì TRĂNG ... TRÂU hay NGƯỜI thì cũng đều là ở trong tâm hết chứ không thể ở ngoài [smile]


i. Kinh Trường Bộ

85. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,

- Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.

- Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào.
- Kinh Trường Bộ, Kinh Sa Môn Quả


chúng ta có thể nói như vậy không .... TRĂNG ---> là NGUỒN GỐC của CON TRÂU và NGƯỜI ....

bởi vì "THÂN ĐƯỢC" tạo ra không thiếu một chi tiết lớn nhỏ hay căn nào đó ... chính là CON TRÂU ... hay là NGƯỜI thôi [smile] .... đúng chứ ?ii. Kinh Pháp Hoa ... phẩm đầu tiên ... phẩm phương tiện [smile]

Kinh Pháp Hoa ... thường được nói tới là kinh mà đức Phật thọ ký cho rất nhiều hàng đệ tử khác nhau thành PHẬT với một ý nghĩa chính: CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC [smile]

nhưng Kinh Pháp Hoa lại khởi đầu với phẩm đầu tiên hơi lạ lạ: PHẨM PHƯƠNG TIỆN


vậy thì .... cũng như KINH TRƯỜNG BỘ .. đức PHẬT lấy gì làm PHƯƠNG TIỆN để đi tới CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC ?

- thì là vậy đó ...


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,

- Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.vì vậy... trong kinh Trường Bộ đức Phật nói ... làm như vậy để đi tới TAM MINH LỤC THÔNG .. như vậy có đúng không ? [smile]


ờ mà đúng không ?

cho nên nếu chúng ta hỏi: CHỈ TRĂNG ... là ĐẠO ĐẾ .... thì CHỈ TRĂNG ... bắt đầu từ ... chữ DỤNG .... liệu có đúng không ?

:lol: :lol: