Kiến Tánh

Trích dẫn Gửi bởi LaughingHaHa Xem bài viết

Nó là cái gì ?

Trích dẫn Gửi bởi LaughingHaHa Xem bài viết

Nghịch lý của Kiến Tánh

Mục tiêu tu tập theo Thiền tông (Chan, Zen, Son) là Kiến Tánh. Kiến Tánh có cái nghịch lý này:

1. Tánh (trong chữ Kiến Tánh) có sẵn ở nơi mỗi người. Vì có sẵn như vậy nên Tánh không phải do "làm" mà thành, không phải do "tạo" mà có.

2. Đã có sẵn rồi mà nó lại còn rất hiển nhiên, hiển nhiên nhất nữa. Hiển nhiên nhất bởi vì nếu bây giờ bạn chỉ ra một cái gì đó nơi bạn mà bạn nghĩ là hiển nhiên nhất thì nó còn hiển nhiên hơn cái mà bạn chỉ ra.

3. Đã có sẵn, lại hiển nhiên nhất, thế nhưng nó lại rất khó nhận ra. Khó nhận ra vì từ xưa đến nay trong nhân loại rất ít người nhận ra. Ngay cả trong những thành phần gọi là ưu tú, tinh hoa của nhân loại như những danh nhân, bác học, tư tưởng gia, triết gia, khoa học gia, học giả, văn nghệ sĩ và ... tu sĩ cũng rất ít người nhận ra. Nên mới bảo là khó nhận ra.

Có sẵn, hiển nhiên nhất, nhưng lại rất khó nhận ra. Đó là cái nghịch lý của chuyện Kiến Tánh.

Đã hiển nhiên nhất mà nó còn gần gũi nhất. Gần gũi nhất bởi vì nếu bây giờ bạn chỉ ra một cái gì đó ở nơi bạn mà bạn thấy là "gần gũi" nhất thì nó còn gần gũi hơn cái mà bạn chỉ ra. Vậy "nó" là cái gì ?


一超直入如來地
Nhất siêu trực nhập Như Lai địa.

Một nhẩy vào liền đất Như Lai.
(Chứng Đạo Ca - Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác)