* Qua bờ Sanh tử .

Kinh văn: Nầy Thiện Nam Tử ! Bảy chúng sanh đây vì chẳng thể tu tập bốn điều : Thân, giới tâm và huệ, nên hay gây tạo tội ngũ nghịch, dứt căn lành, phạm bốn tội trọng, hủy báng Phật, Pháp, Tăng, do đây nên gọi là thường chìm đắm.

Nầy Thiện Nam Tử ! Trong bảy hạng chúng sanh nầy ai có thể gần gũi thiện tri thức chí tâm nghe và nhận lấy chánh pháp của Như Lai, trong tâm khéo tư duy ở đúng pháp, siêng năng tu tập thân, giới, tâm và huệ, do đây nên được gọi là qua khỏi sông sanh tử đến nơi bờ kia.
Qua những khảo sát nói trên .- Chúng thấy " Vượt thoát sanh tử, chỉ là VƯỢT THOÁT Ý NIỆM SAI LẦM VỀ SANH TỬ (mà thôi). Do vậy đoạn kinh này đức Phật nói: "tâm khéo tư duy ở đúng pháp, siêng năng tu tập thân, giới, tâm và huệ, do đây nên được gọi là qua khỏi sông sanh tử đến nơi bờ kia."

Và đó cũng là ý nghĩa : "không niệm không phải không niệm"

+ Không NIỆM là vì "Vượt thoát mọi vọng niệm"
+ Không phải không niệm là vì Không rơi vào Đoạn kiến . Mà Tất cả Niệm đều khế hợp Tâm Chơn Như .