* Trung Ấm thân.

Kinh văn: Nầy Thiện Nam Tử ! Trong khế kinh ta lại nói rằng do ba sự hòa hiệp mà có thân : Cha mẹ, trung ấm. Hoặc có lúc ta nói bực A Na Hàm nơi hiện thân nhập Niết Bàn, hoặc nói nơi thân trung ấm nhập Niết Bàn. Hoặc nói rằng thân căn của trung ấm minh mẫn sáng suốt đều do nơi hạnh nghiệp đời trước, như đề hồ trong sạch.

Nầy Thiện Nam Tử ! Có lúc ta nói rằng chúng sanh tệ ác thọ thân trung ấm xấu xí như vải bố thô. Chúng sanh thuần thiện thọ thân trung ấm tốt đẹp như lụa trắng. Các đệ tử của ta nghe lời nầy chẳng hiểu ý của ta bèn cho rằng đức Như Lai nói có thân trung ấm.

Nầy Thiện Nam Tử ! Ta lại vì những chúng sanh phạm tội nghịch mà nói rằng kẻ tạo tội ngũ nghịch sau khi chết chẳng vào địa ngục A Tỳ.

Ta lại nói rằng Tỳ Kheo Đàm Ma Lưu Chi, sau khi chết chẳng vào địa ngục A Tỳ, nơi khỏang giữa không chỗ dừng ở.

Ta lại bảo Phạm Chí Độc Tử : Nầy Phạm Chí ! Nếu có thân trung ấm thời có sáu sự có. Ta lại nói có chúng sanh cõi vô sắc không có thân trung ấm. Các đệ tử của ta nghe lời trên đây chẳng hiểu được ý của ta bèn nói rằng đức Phật quyết định nói không thân trung ấm.
Bình thường.- Thân của chúng sanh dọi là "Tiền Ấm", sau khi chết sẽ thọ thân sau gọi là "hậu ấm". Ở khoảng giữa 49 ngày chưa rhọ sanh gọi là "Thân Trung Ấm".

"Thân Trung Ấm" này có một số tiền bối dẫn giải là một cái thân giống như đứa bé 7 tuổi, cứ 7 ngày nó sẽ chịu 1 lần sanh diệt, sau 49 ngày thì sẽ thọ thân Hậu ấm.

Kinh nói có 2 trường hợp không thọ "Thân Trung Ấm".- Đó là cực thiện được về các cõi Phật. Hoặc cực ác đọa địa ngục A Tỳ.

"Thân Trung Ấm" này ít ai thấy được, nên nhiều người cho là Không có "Thân Trung Ấm".

Đại Trí Độ Luận có nói:

Lại nữa, do nhân duyên 6 căn "xúc" 6 trần, mà khởi sanh ra các thọ cùng các tâm sở khác. Cũng có thể nói do căn, trần và thức hòa hợp, dẫn sanh ra các thọ, cùng các tâm sở khác, mà căn bản của sự hòa hợp là "xúc" vậy.

....... Ngay khi "xúc" khởi, thì liền có 6 trần y chỉ, 6 căn y chỉ và từ đó liền có "6 nhập".

....... 6 " nhập" cũng tức là "danh sắc". Khi chưa thành tựu thì được gọi là "danh sắc". Khi đã thành tựu rồi thì được gọi là "6 nhập". Khi đã được thành tựu thì trong 6 nhập có 5 nhập thuọc về sắc, còn 1 nhập thuộc về danh. Sắc là thân, danh là tâm của bào thai.

....... Lại do nhân duyên có "thức" gá vào thai mẹ, mà bào thai lúc ban đầu chẳng bị hư nát. Thức này rất vi tế, được gọi là thức trung ấm.

....... Nếu chẳng có "thức" gá vào thai mẹ, thì bào thai chẳng có thể được hình thành. Phải hội đầy đủ tất cả các nhân duyên hòa hợp mới hình thành bào thai vậy.

.......Hỏi: Vì sao thức lại vào thai mẹ ?

.......Đáp: Do nhân duyên có 3 nghiệp quá khứ, nên khi cha mẹ giao hợp thì các nghiệp ấy liền dẫn thức vào thai mẹ.

....... Ví như gió thổi làm lửa tắt, nhưng ở trong hư không lửa vẫn y chỉ nơi gió, nhen nhúm thêm nhiều đám lửa khác. Cũng như vậy, vì ở đời trước mỗi người đã từng đốt lên 6 thức, nên khi chết, gió nghiệp lại dẫn thức vào thai mẹ, để thọ thân ở đời sau.

() (hết trích)

Lại ở ĐT ĐL nói chỉ có người chứng được A la Hán mới thấy được thân Trung Ấm.

Bản chất Thân Trung Ấm là do Nghiệp và Vô Minh sanh, nên là như huyễn. có cũng như không. Người nào cố chấp Có Trung Ấm hay cố chấp Không Trung Ấm, đều không đúng chân lý.

Vì vậy đức Phật không nói Pháp quyết định.