*DO SINH NGÃ CHẤP, NGŨ ẤM SINH (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).
-NGÃ CHẤP CŨNG KHÔNG THẬT CÓ (rỗng= không tự tánh)
-NHÂN CỦA NGŨ ẤM KHÔNG THẬT, LÀM SAO NGŨ ẤM LÀ THẬT CÓ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Các ấm [do] ngã chấp sinh,
Ngã chấp do nghĩa rỗng.
Nếu hạt giống không chắc [thật]
Mầm hạt làm sao thật [có].*1,NẾU THẤY ĐƯỢC NGŨ ẤM (sắc,thọ, tưởng, hành, thức) KHÔNG THẬT CÓ.
-THÌ NGÃ KIẾN (thấy về ngã) KHÔNG SINH,
2,DO DIỆT HẾT NGÃ KIẾN (cái thấy liên quan về ngã)
-KHÔNG CÒN THỌ THÂN NGŨ ẤM NỮA.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nếu thấy ấm không thật [có],
Thì ngã kiến không sinh.
Do diệt hết ngã kiến,
Các ấm không khởi nữa.
*NGƯỜI TU ĐẠI THỪA BỒ TÁT, PHẢI CÓ ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ ĐỒ VẬT CẦN THIẾT,
-NẾU CÓ NGƯỜI ĐẾN XIN ĐỂ CÚNG DƯỜNG CHO HỌ NHỮNG THỨ CẦN THIẾT.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát phải có đầy đủ tất cả đồ vật cần thiết. Nếu có người đến xin, đều có thể cung cấp cho họ; chẳng hạn, người cần thức ăn cho họ thức ăn, người cần thức uống cho họ thức uống, người cầu xe cộ cho họ xe cộ, người cần y phục cho họ y phục, người cần đồ trang sức cho họ đồ trang sức, người cần vật dụng cho họ vật dụng, người cần hương hoa phấn thơm cho họ hương hoa phấn thơm, người cần nghỉ ngơi thì cho họ chỗ nghỉ ngơi, người cần đèn đuốc cho họ đèn đuốc.*CHƯ PHẬT, BỒ TÁT THẤY SẮC LÀ [TRÌNH HIỆN] TỪ CÁI XA SẼ THẤY, LẠI GẦN THẤY RÕ RÀNG KHÔNG TỰ TÁNH (rỗng không).
-NHƯ CON NAI TRONG KHI KHÁT NƯỚC ĐI TRÊN SA MẠC, THẤY QUÁNG NẮNG TƯỞNG RẰNG LÀ NƯỚC, KHI ĐẾN GẦN RỒI CHẲNG THẤY NƯỚC.
-NẾU NHỮNG THỨ CHÚNG TA THẤY CHO RẰNG NÓ THẬT CÓ, THÌ SAO CÁC NGÀI CHỨNG ĐẮC THẤY CÁC PHÁP CHẲNG THẬT CÓ.
-GIỐNG NHƯ VẬY, NGŨ ẤM NÀY CŨNG CHẲNG PHẢI LÀ NGÃ, CŨNG CHẲNG PHẢI LÀ PHÁP THẬT CÓ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Sắc là xa cái thấy,
Nếu gần rất rõ ràng.
Nai khát nước nếu thật,
Đến gần sao chẳng thấy?
Nếu xa nơi thật trí,
Tức thấy có thế gian.
Chứng thật thì không thấy,
Như con nai khát nước.
Nai thấy giống như nước.
Chẳng nước chẳng có thật.
Ấm giống người cũng vậy,
Chẳng người chẳng thật pháp.Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nguyện làm đất, nước, lửa, gió
Thuốc men, rừng cây, chỗ nghỉ
THƯỜNG CHO tất cả chúng sinh
Tự do thọ dụng không hết.
Thương chúng sinh NHƯ SINH MẠNG
Thương yêu quý trọng họ HƠN MÌNH
Nguyện NHẬN HẾT QUẢ tội lỗi
Dâng phước báu cho chúng sinh.
Con nguyện đến khi nào
Còn một chúng sinh chưa đạt giác ngộ
Dù con đã chứng Vô Thượng Bồ Đề
Xin ở lại thế gian cứu độ họ.