*GIỚI BỒ TÁT CHỈ CÓ MỘT LOẠI, KHÔNG PHẢI NHIỀU LOẠI NHƯ GIỚI BIỆT GIẢI THOÁT.
-NẾU THỌ TRÌ PHẢI GIỮ TẤT CẢ, CHẲNG THỂ THỌ MỘT PHẦN.
Hỏi: Sau khi chánh thức thọ Bồ tát giới rồi, trong ba tụ giới, nên thọ trì một tụ hay là thọ trì cả ba?
Đáp: Giới luật Bồ tát chỉ có một loại chứ không phải như giới biệt giải thoát có nhiều loại.
-Nếu thọ trì thì đối với các điều giới phải học không thể chỉ thọ trì một phần mà phải thọ trì tất cả.
Nhiếp Quyết Trạch Phần nói: “Nếu Bồ tát khiếm khuyết một trong ba tụ giới đã thọ, nên biết Bồ tát đó không giữ giới luật.”
Đại sư Tông Khách Ba