|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

Đóng Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 37 của 37 Đầu tiênĐầu tiên ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Kết quả 109 đến 110 của 110

Chủ đề: Trung Quán Học Viện-Hiển Mật Song Tu Viên Dung.

 1. #109
  Thành viên vinh dự Kim Cang Thoi Luan is on a distinguished road
  Ngày tham gia
  Aug 2018
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  186
  Credits
  18,873
  9
  Advanced
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  28
  Thanked 46 Times in 40 Posts
  Rep Power
  1

  Mặc định


  Nếu có chút thiện pháp,
  Không từ nhân duyên sinh,
  Thiện pháp nếu như vậy
  Không trụ nơi phạm hạnh.
  Hồi Tránh Luận-Long Thọ Bồ Tát


  -----------------------------------------------------


  *TUY RẰNG NGHĨ CÁC PHÁP [VỐN] TỰ TÁNH CHẲNG SINH.
  -NHƯNG KHI DUYÊN HÒA HỢP THÌ QUẢ BÁO KHỔ VUI CHẲNG MẤT.
  -TUY NGHĨ ĐẾN NHÂN DUYÊN NGHIỆP BÁO NHƯNG TỰ TÁNH CỦA NÓ CŨNG "KHÔNG THỂ NẮM BẮT" (bất khả đắc)
  Ngài Mã Minh trong Đại Thừa Khởi Tín Luận có nói: Tuy nghĩ các pháp tự tính không sinh, nhưng lại nghĩ ngay nhân duyên hòa hợp thì quả báo khổ vui của các nghiệp lành dữ không hư không mất. Tuy nghĩ đến nhân duyên nghiệp báo lành dữ nhưng cũng nghĩ ngay tự tính của nó là bất khả đắc.

  ------------------------------------------------------------------------


  Thức do sở thức sinh
  Cho nên thức chẳng có
  Thức – sở thức đều không (có)
  Cũng không có người biết.
  Thất Thập Không Tánh Luận-Long Thọ Bồ Tát

  --------------------------------------------------------------------------

  Đại Thánh nói pháp không
  Để lìa các kiến chấp
  Nếu lại CHẤP CÓ KHÔNG
  Chư Phật không thể độ.
  Căn Bản Trung Quán Luận-Long Thọ Bồ Tát.

  -----------------------------------------------------------------------

  NẾU CÒN CÓ CHẤP NGŨ ẤM NÀY LÀ TA,THÌ VẪN CÒN NGÃ KIẾN.DO CÒN THẤY CÓ CÁI NGÃ,NGHIỆP VÀ HỮU HẰNG CÒN.
  Trong Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ (bản văn rất dễ hiểu) có nói:
  Nếu còn có chấp ấm,
  Thì ngã kiến vẫn còn.
  Do vì có ngã kiến,
  Nghiệp và hữu hằng còn.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  *CHẤP CÓ THÌ SINH ĐƯỜNG THIỆN (Vì chấp có thiện-ác nghiệp báo, nên cố gắng tu thiện không dám làm việc ác nên sanh thiện đạo),
  -CHẤP KHÔNG ĐỌA ÁC ĐẠO (Người chấp không,tức phủ định tất cả không có,họ ra sức tạo nghiệp nên đọa ác đạo,chịu khổ dài lâu)
  -NẾU BIẾT ĐƯỢC NHƯ THẬT,KHÔNG Y HAI PHÁP [CÓ,KHÔNG] (thiện,ác) ĐƯỢC GIẢI THOÁT.
  Trong Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ (bản văn rất dễ hiểu) có nói:
  Chấp không: đọa nẻo ác
  Chấp có: sinh đường thiện.
  Nếu biết được như thật
  Không hai y giải thoát.


  -------------------------------------------------------

  Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận nói: Trong đây hỏi: Làm sao biết thân người khó được ?
  Đáp: Trong các khế kinh đều nói như vậy. Như Kinh Tạp A-hàm nói: Phật nói: Các Bí-sô ! Ví như nước chảy tràn đầy cõi đại địa, có người dùng một khúc cây khoét một lỗ rồi thả xuống nước. Khúc cây ấy nhẹ nổi trôi theo gió. Gió Đông thì trôi về hướng Tây, gió Tây thì trôi về hướng Đông, Nam Bắc gió thổi cũng như vậy. Có một con rùa chột sống trong nước đó thọ mạng đến vô số trăm tuổi. Cứ một trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần chui vào lỗ bộng cây. Các Bí-sô ! Các vị nghĩ sao ? Con rùa chột mắt kia sống lâu như vậy, trăm năm mới nổi lên một lần có thể gặp được lỗ bộng cây nổi chăng ? Các Bí-sô nói: Thưa Thế Tôn không. Phật nói: Các Bí-sô ! Gặp Phật ra đời thuyết pháp hóa độ giác ngộ chính đạo được đến Niết-bàn cũng cực ký khó như vậy. Hoặc được thân người, thời phần đầy đủ cũng khó.


  -----------------------------------------------------------------------------------

  Nếu pháp từ các duyên sinh ra thì pháp ấy không khác với nhân của nó.
  Ngài Thánh Thiên.
  Cái nào phụ thuộc vào một cái gì đó
  Thì không hợp lý cho rằng có một cái khác với nó.
  Ngài Phật Hộ
  -------------------------------------------------------------------------------------------

  DIỆU PHÁP [ĐÀ LA NI] CHỖ NƯƠNG DỰA CỦA NHƯNG NGƯỜI TU HÀNH ĐÚNG LÝ,ĐẦY ĐỦ THIỆN CĂN.
  Nầy Vô Biên Trang Nghiêm ! Đức Như Lai vì muốn lợi ích cho hạng hữu tình nầy, khiến họ chứng chủng trí rộng lớn vô lượng, nên lại nói giáo pháp thậm thâm. Giáo pháp nầy chẳng phải kẻ ngu phu nhiều chấp trước chẳng mong cầu diệu pháp mà có thể hiểu, có thể làm được. Diệu pháp nầy là chỗ nương dựa của những người tu hành đúng lý đầy đủ căn lành, biết sợ tội mà cầu giải thoát.

  Nầy Vô Biên Trang Nghiêm ! Nay Phật vì các ông và tất cả đại chúng luôn thuyết pháp chẳng mỏi nhàm. Do xưa kia lúc Phật còn thật hành đạo Bồ Tát, trong vô lượng kiếp tinh tấn tu học diệu pháp thậm thâm này. Đã tu học rồi bèn hồi hướng tất cả chúng sanh : Làm thế nào sẽ vì các loài hữu tình mà chuyển được pháp luân vô thượng và vì các hữu tình thị hiện được trí huệ vô thượng khiến cho Phật chủng chẳng dứt ?

  Nầy Vô Biên Trang Nghiêm ! Đây là do nguyện lực thuở xưa của đức Như Lai vì muốn Phật trủng trẳng dứt và dùng oai lực gia hộ môn đà la ni nầy, khai thị diễn thuyết pháp thậm thâm đây cho được lưu bố rộng khắp, khiến chúng sanh sẽ được ngộ nhập trong Phật pháp.

  Nầy Vô Biên Trang Nghiêm ! Nay các ông nếu muốn học theo Phật, thời có chúng sanh nào mong cầu chánh pháp, các ông phải khai thị diễn thuyết chớ sanh lòng nhàm mỏi.

  Nầy Vô Biên Trang Nghiêm ! Chư Bồ Tát ở trong đại chúng, đem pháp của mình đã được nghe mà diễn thuyết khai thị. Do đây sẽ được gần Phật trí, mau chứng được môn đà la ni. Vì chứng đà la ni nên dùng công lực ít mà có thể thọ trì pháp môn thanh tịnh sáng suốt.
  Kinh Đại Bảo Tích,pháp hội Vô Biên Trang Nghiêm

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nếu pháp sinh pháp diệt
  Cả hai không thủ đắc
  Dùng chánh trí quán xét
  Từ VÔ MINH duyên sinh.
  Lục Thập Tụng Như Lý Luận- Long Thọ Bồ Tát

  -----------------------------------------------------------------

  Chúng sanh bị trói buộc trong sanh tử là do chấp trước các uẩn là thật có, nếu muốn được giải thoát thì cần phải đoạn trừ gốc rễ của sanh tử là sự hý luận chấp thật. Diệt trừ được hý luận này là do sự thông đạt tánh không.
  Đại sư Tông Khách Ba
  --------------------------------------------------------

  Nếu đã sinh chưa sinh
  Tự tánh ấy không sinh
  Nếu tự tánh không sinh
  Gọi sinh thế nào được?
  Lục Thập Tụng Như Lý Luận- Long Thọ Bồ Tát

  -----------------------------------------------------------

  Các pháp là vô thường
  Khổ, không và vô ngã
  Trong ấy lìa thấy pháp
  Trí quán tánh, không tánh.
  Lục Thập Tụng Như Lý Luận- Long Thọ Bồ Tát
  -----------------------------------------


  Sinh, trú, diệt, có, không
  Cho đến những hơn kém
  Phật thuyết theo thế gian
  Chẳng phải theo chân thật.
  Thất Thập Không Tánh Luận- Long Thọ Bồ Tát

  ---------------------------------------------------
  Nếu kia có tự thể
  Không cần nhân duyên sinh.
  Nếu phải nhân duyên thì
  Như vậy được nói không (tự thể/tự tánh) .
  Hồi Tránh Luận-Long Thọ Bồ Tát.
  -------------------------------------------------------

  Dầu thoát khỏi kiến giải sai lầm về giả hợp nhưng đức
  Phật dạy,
  Về những thứ như là “Ngã” và “Ngã Sở”,
  Giống như vậy, dầu tất cả các pháp đều không có tự
  tánh,
  Ngài dạy rằng chúng vẫn hiện hữu.
  Nhập Trung Luận,của ngài Nguyệt Xứng

     


 2. #110
  Thành viên vinh dự Kim Cang Thoi Luan is on a distinguished road
  Ngày tham gia
  Aug 2018
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  186
  Credits
  18,873
  9
  Advanced
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  28
  Thanked 46 Times in 40 Posts
  Rep Power
  1

  Mặc định


  KẾT HỢP THÍCH CỦA NGÀI DŨNG KIM CANG:
  -TRONG KINH NÓI ~NHÌN,CƯỜI,NẮM TAY, V.V...~
  -NÓI "NHƯ TRÙNG TRONG BỐN BỘ MẬT", CÓ NGHĨA LÀ SỰ DIỆU LẠC KHÔNG Ô NHIỄM VÀ TÁNH KHÔNG,
  -CŨNG GIỐNG NHƯ LOÀI TRÙNG ĐƯỢC SẢN SINH TỪ GỖ, RỒI QUAY LẠI ĂN GỖ.
  -TƯƠNG TỰ, DÙNG TAM MA ĐỊA ĐƯỢC PHÁT SANH TỪ SỰ DIỆU LẠC TU TẬP KHÔNG TÁNH ĐỂ PHÁ TRỪ THAM DỤC.

  Kết Hợp Thích của ngài Dũng Kim Cang (Viryavajra) nói:
  Trong kinh nói “nhìn, cười, nắm tay, v.v…”, có nghĩa là do [sự nghe] tiếng cười, hoặc do [sự nhìn] màu sắc, hoặc do cảm xúc của sự nắm tay và ôm nhau, hoặc cảm xúc của sự hòa hợp dẫn sanh sự “diệu lạc không có tâm phân biệt.” Nói “như trùng trong bốn bộ”, có nghĩa là sự diệu lạc không ô nhiễm và tánh không, cũng như loài trùng được sản sanh từ gỗ, rồi quay lại ăn gỗ. Tương tự, dùng tam ma địa được phát sanh từ sự diệu lạc [dựa trên sự tham dục] tu tập không tánh [để phá trừ sự tham dục].

     


Đóng Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 37 của 37 Đầu tiênĐầu tiên ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

   

Similar Threads

 1. Thế giới song song
  By hungcom in forum Bài viết Phật Học Tổng Quan
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 17-01-2013, 03:13 PM

Members who have read this thread : 21

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình