Trích dẫn Gửi bởi Vo Minh Xem bài viết
HUYỄN hỏi HUYỄN! LÌA HUYỄN sao được?????

PHẬT hỏi PHẬT! THÀNH PHẬT sao được???
Phật tánh trong mỗi chúng sanh đều có, Phật pháp là để hiển lộ Phật tánh đó. Nhìn thấy Phật pháp tức Phật tánh đang tương ưng không phải mắt thấy. Nói thấy ở đây là để hiển lộ. hihi một chút kiến thức mình gom nhặt được trên internet.