|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

Đóng Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 4 đến 4 của 4

Chủ đề: Sơ lược về Thiền Samatha và Vipassana tại trường Thiền PA-AUK, Myanmar

 1. #4
  Điều Hành Viên Thiên Không is on a distinguished road Thiên Không's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2018
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  809
  Credits
  57,281
  11
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 2 lần
  Thanks
  384
  Thanked 227 Times in 174 Posts
  Rep Power
  2

  Mặc định

  VI. Bốn Phạm trú (Cattāro Brahmavihāra)

  Thiền giả sử dụng ánh sáng của Tứ thiền hữu sắc để phát triển Kasina trắng và tiếp tục thực hành thiền bốn Phạm trú:

  1. Thiền tâm từ (Mettā Bhāvanā) [1st Jhāna, 2nd Jhāna, 3rd Jhāna]
  2. Thiền tâm bi (Karunā Bhāvanā) [1st Jhāna, 2nd Jhāna, 3rd Jhāna]
  3. Thiền tâm hỷ (Muditā Bhāvanā) [1st Jhāna, 2nd Jhāna, 3rd Jhāna]
  4. Thiền tâm xả (Upekkhā Bhāvanā) [1st Jhāna, 2nd Jhāna, 3rd Jhāna, 4th Jhāna]

  VII. Protective Meditation (Caturārakkha Bhāvanā)

  1. Loving Kindness Meditation (Mettā Bhāvanā): The meditator practices sending Mettā to twelve kinds of beings in ten directions:

  1) All beings (Sabbe Sattā)
  2) All breathing things (Sabbe Pāṭā)
  3) All creatures (Sabbe Bh³tā)
  4) All people (Sabbe Puggalā)
  5) All individuals (Sabbe attabhāvapariyāpannā)
  6) All women (Sabbā Itthiyo)
  7) All men (Sabbe Purisā)
  8) All enlightened beings (Sabbe Ariyā)
  9) All unenlightened beings (Sabbe Anariyā)
  10) All devas (Sabbe Devā)
  !1) All human beings (Sabbe Manussā)
  12) All beings in the lower realms (Sabbe Vinipātikā)

  VII. Thiền bảo hộ (Caturārakkha Bhāvanā)

  1. Thiền tâm từ (Mettā Bhāvanā): Thiền giả thực hành rải tâm từ đến 12 loại chúng sanh trong mười hướng:

  -- 5 nhóm bất định danh:

  1) Tất cả chúng sanh (Sabbe Sattā)
  2) Tất cả chúng sanh có hơi thở (Sabbe Pāṭā)
  3) Tất cả sinh vật (Sabbe Bh³tā)
  4) Tất cả con người (Sabbe Puggalā)
  5) Tất cả cá nhân (Sabbe attabhāvapariyāpannā)

  -- Và 7 nhóm định danh:

  6) Tất cả phụ nữ (Sabbā Itthiyo)
  7) Tất cả đàn ông (Sabbe Purisā)
  8) Tất cả thánh nhân (Sabbe Ariyā)
  9) Tất cả phàm nhân (Sabbe Anariyā)
  10) Tất cả chư thiên (Sabbe Devā)
  11) Tất cả nhân loại (Sabbe Manussā)
  12) Tất cả chúng sanh trong cảnh giới thấp hơn (Sabbe Vinipātikā)

  2. Recollection-of-the-Buddha (Buddhānussati): This is recollection of one of nine qualities of the Buddha, such as: Arahant, Samma Sambuddho, Vijja-Caraºa Sampanno, Sugato, Lokavidu, Annutaro Purisadamma Sarathi, Sattha Deva Manussanam, Buddho, Bhagava’ti.

  In practicing, the meditator takes one of the above nine qualities as his object. For example, an Arhant – the meditator remembers the five following definitions of an Arhant in the path of purification (Visuddhimagga):

  a. He has removed totally, without remainder, all defilements and habitual tendencies, and has thereby distanced Himself from them.

  b. He has cut off all defilements with the sword of the Arhant Path.

  c. He has broken and destroyed the spokes of the wheel of dependent origination beginning with ignorance and craving.

  d. His virtue, concentration, and wisdom are unsurpassed, He is paid the highest reverence by brahmas, devas, and men.

  e. He does not, even when in seclusion and unseen, do any evil by body, speech, or mind.

  The meditator can take any definition of Arhant which he prefers as an object to practice and recall “Arahaṃ, Arahaṃ …” The meditator can take any of the other qualities of the Buddha to practice. However, taking an object is the Buddha’s quality, the meditator can attain only access concentration (Upacāra Samādhi).

  2. Niệm ân Đức Phật (Buddhānussati): Đề mục này niệm một trong 9 phẩm chất của Đức Phật, gồm: Arahant, Samma Sambuddho, Vijja-Caran.a Sampanno, Sugato, Lokavidu, Annutaro Purisadamma Sarathi, Sattha Deva Manussanam, Buddho, Bhagava’ti.

  Trong khi thực hành, thiền giả chọn một trong 9 phẩm chất trên để làm đề tài của mình. Chẳng hạn, ân đức Arhant (A La Hán) – thiền giả ghi nhớ 5 định nghĩa sau của một Arhant trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga):

  a. Ngài đã hoàn toàn tận diệt, không chút dư sót, mọi uế trược và các lề thói, nhờ vào đó tự Ngài đã viễn ly chúng.

  b. Ngài đã chặt đứt tất cả uế trược với lưỡi gươm A La Hán Đạo.

  c. Ngài đã bẻ gãy và phá hủy những chiếc căm của bánh xe duyên khởi, bắt đầu bằng sự vô minh và tham dục.

  d. Giới, Định, Tuệ của Ngài là vô thượng, Ngài là được hàng phạm thiên, trời, người dành cho sự tôn kính tối thượng.

  e. Ngài chẳng làm điều tà hạnh về thân, khẩu, ý, dù là nơi biệt lập và không ai thấy.

  Thiền giả có thể chọn bất kỳ một định nghĩa nào của Arhant mà mình thích để làm đề tài hành thiền và luôn trì niệm “Araham, Araham…” Thiền giả có thể chọn bất kỳ phẩm chất nào của Đức Phật để thực hành. Tuy nhiên, đề mục niệm ân Đức Phật chỉ đưa thiền giả tới cận định (Upacāra Samādhi).

  3. Repulsive Meditation (Asubha Bhāvanā): the meditator remembers any dead body of the same sex that he has seen before and takes it as his object. The meditator can obtain the first Jhāna with the object of the repulsiveness of the dead body.

  3. Thiền về sự ghê tởm (Asubha Bhāvanā): Thiền giả nhớ bất kỳ xác chết nào đồng giới như mình mà thiền giả đã thấy và làm đề tài hành thiền. Thiền giả có thể vào Sơ thiền với đề mục này.

  4. Recollection-of-death (Maranānussati): Also taking the object of the dead body of the same sex, which he has seen before and recall that “this body of mine is of that nature. In fact this body will die in the same way. This body cannot avoid such a death.” Here, in the emergency senses (Saṃvega) the meditator only attains the access concentration when using the object of a dead body without the life faculty.

  4. Quán tưởng về sự chết (Maranānussati):

  Cũng dùng đối tượng xác chết đồng giới mà thiền giả từng thấy và quán tưởng rằng “xác này của tôi cũng như vậy. Sự thật là thân này sẽ chết giống như vậy. Thân này không thể tránh được cái chết.” Và trong sự phấn khích thiền giả đạt được cận định.

  The protective meditations can lead the meditator “to remove the sensuous desire when developing the repulsive meditation; remove anger when developing the loving-kindness meditation; and remove wandering thoughts when developing mindfulness-of-breathing meditation (ānāpānasati).”2 And recollection-of-the-Buddha is the weapon to help the meditator when he lacks faith in meditation and his mind becomes lazy.

  Thiền bảo hộ giúp thiền giả “diệt trừ tham ái khi thực hành thiền sự ghê tởm, diệt trừ sân hận khi thực hành thiền rải tâm từ và diệt trừ phóng tâm khi thực hành thiền chánh niệm hơi thở (ānāpānasati).”2. Thiền niệm ân Đức Phật là vũ khí phòng vệ khi thiền giả mất tín tâm hành thiền và tâm bị biếng nhác.

  Benefits of Samatha Meditation:

  Samatha is the firm foundation for the meditator to practice Vipassanā meditation. While practicing Vipassanā meditation, sometimes the meditator feels tired. Then Jhāna is the state for him to relax and after that he can continue to practice Vipassanā again. When practicing the four Material meditations and four Immaterial meditations and Kasina meditation it is said that the meditator can continue to practice Supernormal Powers. (Abhiññā). Eight attainments from four Material meditation states and four Immaterial states can help the meditator to enter the Attainment of Cessation (Nirodha Samāpatti). From here the meditator accomplishes the Purification of Mind (Citta Visuddhi) and can go to practice the Insight meditation.

  Lợi ích của thiền Samatha:

  - Samatha là nền tảng vững chắc cho việc hành thiền Vipassanā.

  - Trong khi thực hành Vipassanā, đôi khi thiền giả cảm thấy mệt mỏi. Và Jhāna là trạng thái để thiền giả nghỉ ngơi và sau đó lại tiếp tục thực hành Vipassanā.

  - Khi thực hành 4 loại thiền hữu sắc và 4 loại thiền vô sắc và thiền Kasina, thiền giả có thể tiếp tục thực hành sức mạnh siêu thế (thần thông) (Abhiññā).

  - Tám thành tựu của 4 loại thiền hữu sắc và 4 loại thiền vô sắc giúp thiền giả nhập vào Diệt Thọ Tưởng Định (Nirodha Samāpatti).

  Tới đây thiền giả hoàn thành Tịnh Hóa Tâm và có thể tiếp tục thực hành thiền minh sát. (còn tiếp)

  Bản tiếng Anh: TN Liên Tường (At Phật Huệ Pagoda, 31-8-2008)
  Việt dịch: Tống Phước Khải


     

  *** THIÊN KHÔNG ***

 2. The Following User Says Thank You to Thiên Không For This Useful Post:

  vienquang6 (16-07-2018)

Đóng Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 17-10-2018, 11:18 PM
 2. Ngộ hay Satori của Thiền Tông và Tầng tuệ trong Thiền Vipassanà...
  By Thiên Không in forum Thắc Mắc & Thảo luận Thiền Tông
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 02:20 PM
 3. Thiền Sư Goenka và sự Phát triển của Thiền Vipassana
  By SEN-HỒNG in forum Thiền Học Vipasana
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-01-2011, 03:45 PM

Members who have read this thread : 11

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình