Trích dẫn Gửi bởi chieuquan Xem bài viết
Để thâm nhập Đ1ạo dụng bằng tâm hay bằng thân? Trong khi nói thân tâm là đồng nhất! Mong các đạo hữu chia sẻ trải nghiệm.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Tất cả điều do tâm taọ tác, thân, và khẩu có trong sạch cũng điều do nơi tâm, vì vậy tâm là chính, Đạo suy cho cùng cũng chỉ là phương tiện cho tâm tu chứng, ngay xưa Lão Tử nói Thái cực "âm dương sinh ra lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh ra vạn vật...' nhưng Lão Tử tự hỏi cái gì sinh ra Âm, Dương nằm trong hư không thì không biết nên Lão Tử tạm gọi là 'Đạo"