Đầu thai trong nhà Phật gọi là vãng sanh, thời gian dài hay ngắn không có nhất định, nhưng thường thì dài nhất là 49 ngày, trong 7 tuần đi đầu thai, lại thay một cái thân thể khác. Người có tâm hành thiện thì càng đổi càng được thân đẹp, người có tâm hành bất thiện, có tâm tạo ác, thì càng đổi thân họ càng kém hơn, đổi thành thân súc sanh, đổi thành thân ngạ quỷ, kém hơn so với thân người....

Xem chi tiết tại: https://www.youtube.com/watch?v=8oTXbNnnxic