Thiền phái Pháp Nhãn. - Chỉ chỗ đồng qui.

83. 法 眼 六 相 — Pháp Nhãn đáp sáu tướng
Thiền sư Ðạo Tiềm ở chùa Vĩnh Minh buổi đầu yết kiến Thiền sư Tịnh Huệ (hiệu của Thiền sư Thanh Lương Văn Ích, còn có thụy hiệu là Ðại Pháp Nhãn Thiền sư). Một phen gặp Sư, ngài liền hứa khả cho nhập thất. Một hôm, Tịnh Huệ hỏi Sư:
– Ngoài việc tham thỉnh ra, con còn xem kinh gì?
– Con xem Kinh Hoa Nghiêm.
– Trong sáu tướng: Tổng, Biệt, Ðồng, Dị, Thành, Hoại thì kinh ấy thuộc về môn (cửa) gì?
– Theo lí mà xét văn trong phẩm Thập địa thì tất cả pháp thế và xuất thế đều đủ sáu tướng.
Tịnh Huệ hỏi:
– Hư không có đủ sáu tướng hay không?
Sư hiểu lờ mờ không đáp. Tịnh Huệ hỏi:
– Sao con không nói Thầy tôi cũng hỏi rằng “Hư không có sáu tướng hay không?”
Tịnh Huệ tự đáp thay:
– Hư không.
Khi ấy, Sư liền khai ngộ, hớn hở lễ tạ ngài. Tịnh Huệ hỏi:
– Con làm sao hội?
Sư đáp: Hư không.
Tịnh Huệ chấp nhận Sư.
(Theo: Truyền Đăng lục.)
Ở đây, câu hỏi:

– Trong sáu tướng: Tổng, Biệt, Ðồng, Dị, Thành, Hoại thì kinh ấy thuộc về môn (cửa) gì?

Chúng ta thấy rằng 6 tướng này của kinh hoa Nghiêm, là đồng dạng với Bát Bất trung Đạo : Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất khứ, bất lai. Bát bất là các đặc tính của Chơn Như.

Câu trả lời:

“Hư không có sáu tướng hay không?”

Ý là hư không thì không có 6 tướng. cũng như hư không thì cũng không có 8 điều trên (bát bất).

Theo Phật giáo Bắc tông thì:

* Hư không là một pháp Vô Vi. Chơn Như cũng là pháp Vô Vi.

* 6 tướng là đặc tánh của Chơn Như. Bát bất cũng là đặc tính của Chơn Như.

Như vậy tông Pháp Nhãn. - Chỉ chỗ đồng qui. Đó là Chơn như.