Kính cảm ơn ĐH Ba Tuần đã bổ sung (trên).

* Thiền phái Pháp Nhãn.

Người khai sáng ra Tông này là Thiền sư Văn Ích, sau được Chúa Nam Đường ban cho thụy hiệu là “Đại Pháp Nhãn Thiền Sư”, nên hậu thế gọi Tông này là Pháp Nhãn Tông.

Thiền sư Văn Ích (885- 958) quê ở Dư Hàng, xuất gia năm 7 tuổi, sau đến chùa Dục Vương ở Ninh Châu theo Thiền sư Hy Giác học luật và tham cứu Phật điển, lại đi nhiều nơi tham học, nổi tiếng khắp nơi. Sau thiir tổ của Nam Đường là Lý Thăng Kiến Quốc, thỉnh sư đến Kim Lăng, trụ tại thiền viện Báo Ân, ban hiệu Tinh Tuệ thiền Sư.


Pháp nhãn Tông, nay chỉ còn lưu truyền ở Triều Tiên.Ở Truyền Đăng lục, có ghi, đoạn pháp thoại về Pháp Nhãn Tông, như sau:

683. 法 眼 六 相 — Pháp Nhãn đáp sáu tướng

Thiền sư Ðạo Tiềm ở chùa Vĩnh Minh buổi đầu yết kiến Thiền sư Tịnh Huệ (hiệu của Thiền sư Thanh Lương Văn Ích, còn có thụy hiệu là Ðại Pháp Nhãn Thiền sư). Một phen gặp Sư, ngài liền hứa khả cho nhập thất. Một hôm, Tịnh Huệ hỏi Sư:

– Ngoài việc tham thỉnh ra, con còn xem kinh gì?

– Con xem Kinh Hoa Nghiêm.

– Trong sáu tướng: Tổng, Biệt, Ðồng, Dị, Thành, Hoại thì kinh ấy thuộc về môn (cửa) gì?

– Theo lí mà xét văn trong phẩm Thập địa thì tất cả pháp thế và xuất thế đều đủ sáu tướng.

Tịnh Huệ hỏi:

– Hư không có đủ sáu tướng hay không?

Sư hiểu lờ mờ không đáp.

Tịnh Huệ hỏi:

– Sao con không nói Thầy tôi cũng hỏi rằng “Hư không có sáu tướng hay không?”

Tịnh Huệ tự đáp thay:

– Hư không.

Khi ấy, Sư liền khai ngộ, hớn hở lễ tạ ngài.

Tịnh Huệ hỏi:

– Con làm sao hội?

Sư đáp: Hư không.

Tịnh Huệ chấp nhận Sư.

(Theo: Truyền Đăng lục.)