như vậy là tham sân không hết mà lại thêm ngu lại càng ngu