PHẨM CA DIẾP BỒ TÁT

* Thiện Tinh Tỳ kheo.

* Nhất xiển đề.

* Phật Tánh thường hằng.

* 5 chủng tánh.

* Phật Pháp là Bất Định Pháp.

...A. Vòng xoay 18 Giới.

...B. 5 lọai tri thức.

...C. Tứ Tất Đàn.

...D. "NGHĨA CƯA" Phá Chấp đưa về Trung Đạo.

...E. Thật nghĩa- Vô ngôn.

* Phật Pháp để độ chúng sanh.

* thuyết pháp - Vị nhân Tất Đàn-.

* Ngã - Vô Ngã đều là quyền thuyết.
* VÔ NGÃ và CHƠN NGÃ có sự tương thông.


* Trung Ấm thân.

* Hữu Vi- Vô Vi đều Như.

* 7 Hiền Vị, 4 Gia Hạnh.

* 12 Nhân Duyên "NHƯ".

* Chấp trước và Bất Nhị.

* Chấp trước là pháp bất thiện.