Ai đã từng trải qua đau khổ của tụt cùng mới hiểu được. Nam mô a di đà phật!