Kính Amin !
Kính Tổng quản Hoàng Trí !
Hôm nay xin tổng kết số phiếu "Đề nghị thay đổi nhân sự"
Phiếu tán thành là 06 trong danh sách 09 thành viên Ban Đại biểu
Và cộng thêm phiếu Admin là 07
Trân trọng thông báo Tổng quản Hoàng Trí liễu tri
Phó trưởng Ban Đại biểu
tt-chuyenphapluan