|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: प्रज्ञापारमिताहॄ सूत्रं prajñāpāramitāhṝdaya sūtraṁ

 1. #1
  Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (tháng 1 đến tháng 6) (2016-2017) . Bạch Vân Nhi đã tắt Mức độ Uy tín Bạch Vân Nhi's Avatar
  Ngày tham gia
  May 2009
  Giới tính
  Nữ
  Đang ở
  CANADA
  Tuổi
  68
  Bài viết
  2,448
  Credits
  6,000
  Blog Entries
  127
  17
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 3 lần
  Thanks
  394
  Thanked 867 Times in 537 Posts
  Rep Power
  10

  Lightbulb प्रज्ञापारमिताहॄ सूत्रं prajñāpāramitāhṝdaya sūtraṁ  प्रज्ञापारमिताहॄ य सूत्रं

  prajñāpāramitāhṝdaya sūtraṁ

  ॥ नमः सर्वज्ञाय ॥
  || namaḥ sarvajñāya ||

  आर्यावलोकितेश्वर बोधिसत्त्वो गंभीरायां प्रज्ञापारमिताया चर्यां चरमाणो व्यवलोकयति स्म ।
  āryāvalokiteśvaro bodhisattvo gaṁbhīrāyāṁ prajñāpāramitāyāṁ caryāṁ caramāṇo vyavalokayati sma |
  पञ्च स्कन्धास्तांश्च स्वभावशून्यान्पश यति स्म ।
  pañca skandhās tāṁś ca svabhāva-śūnyān paśyati sma |
  इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतैव रूपम् ।
  iha śāriputra rūpaṁ śūnyatā śūnyataiva rūpam |
  रूपान्न पृथक्शून्यता शून्याताया न पृथग्रूपम् ।
  rūpān na pṛthak śūnyatā śūnyātāyā na pṛthag rūpam |
  यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम् ।
  yad rūpaṁ sā śūnyatā yā śūnyatā tad rūpam |
  एवमेव वेदानासंज्ञासंस् ारविज्ञानानि ।
  evam eva vedānā-saṁjñā-saṁskāra-vijñānāni |
  इह शारिपुत्र सर्वधर्माःशून्यत लक्षणा
  iha śāriputra sarva-dharmāḥ śūnyatā-lakṣaṇā
  अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमलाविमला नोना न परिपूर्णाः ।
  anutpannā aniruddhā amalāvimalā nonā na paripūrṇāḥ |
  तस्माच्चारिपुत्र शून्यतायां न रूपं
  tasmāc cāriputra śūnyatāyāṁ na rūpaṁ
  न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं ।
  na vedanā na saṁjñā na saṁskārā na vijñānaṁ |
  न चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा काय मनांसि
  na cakṣuḥ-śrotra-ghrāṇa-jihvā-kāya-manāṁsi
  न रूपशब्दगन्धरसस्प रष्टव्य धर्माः
  na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavya-dharmāḥ
  न चक्षुर्धातुर्याव ्न मनोविज्ञानधातुः ।
  na cakṣur-dhātur yāvan na mano-vijñāna-dhātuḥ |
  न विद्या नाविद्या न विद्याक्षयो नाविद्याक्षयो
  na vidyā nāvidyā na vidyākṣayo nāvidyākṣayo
  यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो
  yāvan na jarāmaraṇaṁ na jarāmaraṇakṣayo
  न दुःखसमुदयनिरोधमा ्गा न ज्ञानं न प्राप्तिः ।
  na duḥkha-samudaya-nirodha-mārgā na jñānaṁ na prāptiḥ |
  तस्मादप्राप्तित् ाद्बोधिसत्त्वाना प्रज्ञापारमितामा ्रित्य
  tasmād aprāptitvād bodhisattvānāṁ prajñāpāramitām āśritya
  विहरत्यचित्तावरण ।
  Viharaty a-cittāvaraṇaḥ |
  चित्तावरणनास्तित वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान तो निष्ठनिर्वाणः ।
  cittāvaraṇa-nāstitvād atrasto viparyāsātikrānto niṣṭhanirvāṇaḥ |
  त्र्यधवव्यवस्थित ः सर्व बुद्धाः प्रज्ञापारमिताम्
  tryadhavavyavasthitāḥ sarva-buddhāḥ prajñāpāramitām
  आश्रित्यानुत्तरा सम्यक्सम्बोधिं अभिसम्बुद्धाः ।
  āśrityānuttarāṁ samyaksambodhiṁ abhisambuddhāḥ |
  तसाज्ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमितामह मन्त्रो
  tasāj jñātavyaṁ prajñāpāramitā-mahāmantro
  महाविद्यामन्त्रो ऽनुत्तरमन्त्रो ऽसमसममन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः ।
  mahāvidyāmantro 'nuttaramantro 'samasama-mantraḥ sarvaduḥkhapraśamanaḥ |
  सत्यममिथ्यत्वात् ्रज्नापारमितायाम क्तो मन्त्रः
  satyam amithyatvāt prajnāpāramitāyām ukto mantraḥ

  तद्यथा ।
  tad yathā |

  गते गते पारगते परसंगते बोधि सवाहा ॥
  gate gate pāragate parasaṁgate bodhi savāhā ||

  इति प्रञापारमिताहृदय समाप्तम् ॥
  iti prañāpāramitāhṛdayaṁ samāptam ||

     

  Bài viết liên quan:

  BẠCH NGỌC SÁNG NGỜI NGÔI THIÊN THƯỢNG
  CHÂU TRẦN CHÌM NỔI KHÁCH HẠ SANH
  白云兒


 2. #2
  Thành viên tích cực choconxauxi is on a distinguished road choconxauxi's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2011
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  1,031
  Credits
  1,107
  1
  None
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  743
  Thanked 399 Times in 182 Posts
  Rep Power
  9

  Mặc định

  Hu Hu ..... Trưởng ban Đại Biểu chơi đố mọi người, đăng bài Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Phạn mà không một lời chú thích.

  Đây là bản Hán dịch :

  觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。 見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。 不異空。空不異色。色即是空。空即 是色。受想行識亦復如是。舍利子。 諸法空相。 不生不滅。不垢不淨不增不減。是故 中。無色。無受想行識。無眼耳鼻舌 意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至 無意識界。無無明。亦無無明盡。乃 無老死。亦 無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得 以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅 多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐 怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世 佛。依般若 波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提 故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大 咒是無上咒。是無等等咒。能除一切 苦。真實不虛故。說般若波羅蜜多咒 說咒曰 揭帝揭帝 般羅揭帝 般羅僧揭帝菩 僧莎訶

  Đây là bản tiếng Hán Việt :
  Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời , chiếu kiến ngũ-uẩn giai không , độ nhất thiết khổ ách .
  "Xá-Lợi-Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ,Tưởng,Hành,Thức diệc phục như thị ".
  Xá-Lợi-Tử! thị chư pháp không tướng, bất sinh , bất diệt, bất cấu , bất tịnh, bất tăng , bất giảm.
  Thị cố không trung vô sắc, vô thọ , tưởng , hành , thức.
  Vô nhãn , nhĩ , tỷ thiệt , thân , ý ; vô sắc ,thanh , hương , vị ,xúc , pháp ; vô nhãn giới ,nãi chí vô ý thức giới.
  Vô Vô-minh diệc , vô Vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
  Vô Khổ , Tập , Diệt , Đạo , vô Trí diệc vô Đắc, dĩ vô sở đắc cố , Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật--đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên đảo mộng-tưởng, cứu cánh Niết-Bàn.
  Tam thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam bồ-đề.
  Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
  Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú . Tức thuyết chú viết:
  '" Yết-đế , yết-đế , Ba-la yết-đế . Ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát-bà-ha ".
  Đây là bản Việt dịch :
  Như vầy một lần tôi nghe:
  Thế Tôn ở thành Vương Xá trên đỉnh Linh Thứu sơn cùng với đại Tăng đoàn và nhiều chư Bồ-tát, vào thời điểm đó, Thế Tôn đã đang nhập chánh định về các Pháp giới phân biệt gọi là Cảnh giới trình hiện thậm thâm. Cũng chính tại thời điểm đó, Thánh giả Quán Tự Tại Bồ-tát, một đại thiện tri thức, thực hành thâm diệu Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, ngài thấy được ngay cả năm uẩn cũng đều thiếu vắng tự tính. Sau đó, thông qua năng lực gia trì của đức Phật, tôn giả Xá-lợi-phất thông bạch với thánh giả Bồ-tát Quán Tự Tại rằng: "Thiện nam tử nên phát tâm rèn luyện thực hành thâm sâu pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa như thế nào?".
  Khi điều này được hỏi, Thánh giả Quán Tự Tại Bồ-tát đáp lời tôn giả Xá-lợi-phất rằng: "Này Xá-lợi-phất! Các thiện Nam tử, thiện nữ nhân phát tâm thực hành pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa thâm diệu nên thấy như sau. Họ nên soi thấy đúng đắn, xuyên suốt và tái lặp là đến cả năm uẩn cũng đều thiếu vắng về tự tính. Sắc tức là không, không tức là sắc. Không [hoạt hành] chẳng khác chi sắc, sắc [hoạt hành] cũng chẳng khác chi Không. Tương tự, thọ, tưởng, hành thức thảy đều là Không.
  Xá-lợi-phất, bởi thế, mọi hiện tượng đều là Không – thiếu vắng các đặc tính xác định; chúng không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm.
  Cho nên, Xá-lợi-phất, trong Không, không có sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức; không có nhãn, không nhĩ, không tỷ, không thiệt, không thân, không ý; không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp. Không có nhãn giới và vân vân cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh cũng không có diệt hết vô minh, và vân vân cho đến không có già, chết cũng không có diệt hết già chết. Không có khổ, tập, diệt đạo. Không có trị huệ, không có chứng đắc, cũng không có không chứng đắc.
  Xá-lợi-phất, vì không có chứng đắc nên do đó Bồ-tát an trụ theo Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì tâm không uế chướng nên không sợ hãi, vượt khỏi sai lầm, đạt cứu cánh niết-bàn.
  Tất cả chư Phật, an trụ trong tam thế tỉnh thức viên mãn và thấu suốt, cũng y theo Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác.
  Do vậy, phải biết được rằng chú Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa – vốn là đại tri chú, là đại minh chú , là vô thượng chú, là ngang bằng với vô đẳng chú, diệt trừ được mọi khổ não – là chân thật vì nó không sai sót. Chú Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tuyên thuyết như sau:
  tadyatha - gate gate paragate parasamgate bodhi svaha!
  (Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, tìm thấy giác ngộ)
  Này Xá-lợi-phất, bằng cách này, các vị đại Bồ-tát nên hành trì trong Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm diệu."
  Sau đó, Thế Tôn xuất khỏi chánh định và tán dương Thánh giả Quán Tự Tại Bồ-tát rằng: "Lành Thay!"
  Ngài nói: "Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử, Đúng là vậy. Phải nên hành trì Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm diệu như cách ông nói. Ngay cả các Như Lai cũng đều hoan hỷ!"
  Thế tôn nói xong, tôn giả Xá-lợi-phất, Quán Tự Tại Bồ-tát, toàn thể đoàn tùy tùng chung quanh, và giới chúng sinh bao gồm trời, người, a-tu-la, và càn-thát-bà đều hoan hỷ và tán thán điều Thế Tôn dạy.
  Đây là bản phổ thơ lục bát của Tổ sư Minh Đăng Quang (Giáo Hội Tăng Già Khất sĩ Việt Nam :

  Khi hành Bát Nhã Ba La
  Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng
  Thấy ra năm uẩn đều Không
  Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua

  Nầy Xá Lợi Tử xét ra
  Không là sắc đó, sắc là không đây
  Sắc cùng không chẳng khác sai
  Không cùng sắc vẫn sánh tài như nhau
  Thọ, tưởng, hành, thức uẩn nào,
  Cũng như sắc uẩn, một màu không không

  Nầy Xá Lợi Tử ghi lòng
  Không không tướng ấy, đều không tướng hình
  Không tăng giảm, không trược thanh
  Cũng không diệt, cũng không sanh pháp đồng
  Vậy nên trong cái chơn không
  Vốn không năm uẩn, cũng không sáu trần
  Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân
  Vị, hương, xúc, pháp, cùng phần sắc, thinh
  Từ không giới hạn mắt nhìn
  Đến không ý thức, vô minh cũng đồng
  Hết vô minh, cũng vẫn không
  Hết già, hết chết, cũng không có gì
  Không khổ, tập, diệt, đạo kia
  Trí huệ chứng đắc cũng là không không

  Sở thành, sở đắc bởi không
  Các vì Bồ Tát nương tùng huệ năng
  Tâm không còn chút ngại ngăn
  Nên không còn chút băn khoăn sợ gì
  Đảo điên mộng tưởng xa lìa
  Niết Bàn mới đến bên kia bến bờ

  Ba đời chư Phật sau, xưa
  Đắc thành Chánh Giác cũng nhờ huệ năng
  Trí huệ năng lực vô ngần
  Đại Minh vô thượng, Đại Thần cao siêu
  Trí huệ năng lực có nhiều
  Thật là thần chú trừ tiêu não phiền
  Trí huệ năng lực vô biên
  Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn
  Liền theo lời chú thuyết rằng:
  Độ tha giác ngộ khắp trần chúng sanh.

  Yết đế, yết đế
  Ba la yết đế
  Ba la tăng yết đế
  Bồ đề Tát bà ha.


  Kính !

  NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

 3. The Following 3 Users Say Thank You to choconxauxi For This Useful Post:

  Chiếu Thanh (10-02-2012), minhđịnh (24-04-2014), Như Hương (20-03-2018)

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Members who have read this thread : 17

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình