Giới hạn phạm vi vai trò - trách nhiệm của Ban Điều Hành và các quyền của thành viên

 


I/. Giới hạn phạm vi vai trò - trách nhiệm của các ban:

Tất cả các thành viên trong Ban Điều Hành đều có nhiệm kỳ 2 năm, ngoại trừ Ban Cố Vấn. Mỗi năm vào ngày 1 tháng 6 và 1 tháng 12, Ban Đại Biểu sẽ tổ chức bỏ phiếu xét tín nhiệm đối với Ban Đại Biểu, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Quản cũng như đối với các Điều Hành Viên Chuyên Mục.
Vào ngày 01 tháng 12 năm cuối của nhiệm kỳ, Ban Đại Biểu sẽ tổ chức bầu cử lại Ban Đại Biểu mới. Từ đó bầu ra Trưởng Ban Đại Biểu và Tổng Quản Diễn Đàn.

1/. Ban Cố Vấn:

* Ban Cố Vấn là ban có trách nhiệm làm cố vấn đóng góp ý kiến gửi đến Ban Điều Hành để diễn đàn hoạt động tốt hơn và phát triển đúng hướng phù hợp với chủ trương của diễn đàn Phật Pháp Online.
* Ban Cố Vấn không có giới hạn nhiệm kỳ và không tham gia tranh cử vào bất kỳ vị trí nào trong các Ban Điều Hành.
* Ban Cố Vấn không có Trưởng hay Phó Ban, mọi thành viên trong Ban Cố Vấn đều bình đẳng.
* Ban Cố Vấn bao gồm từ 1 đến 7 thành viên.

* Các thành viên trong Ban Cố Vấn do Người Sáng Lập diễn đàn mời thỉnh hoặc Ban Điều Hành hay Ban Đại Biểu mời thỉnh khi được thống nhất ý kiến trên 50% của các thành viên trong Ban Đại Biểu.

2/. Ban Đại Biểu
Ban Đại Biểu là những thành viên được tín nhiệm và do tập thể hoặc cá nhân đề cử vào Ban Đại Biểu thông qua nhiệm kỳ bầu cử.
Ban Đại Biểu này bao gồm 9 thành viên.
1) Trưởng Ban Đại Biểu
2) Phó Trưởng Ban Đại Biểu
3) 7 Đại Biểu Thường Trực

Các quyền giới hạn của Ban Đại Biểu:

+ Trưởng Ban Đại Biểu:
* Trưởng Ban Đại Biểu là người đứng ra tổ chức bỏ phiếu để lấy ý kiến tập thể từ Ban Đại Biểu hoặc từ ý kiến chung của các thành viên trong hệ điều hành diễn đàn và cũng là người thông báo kết quả sau cùng sau khi bỏ phiếu.
* Ban Đại Biểu có quyền tổ chức bỏ phiếu xem xét tín nhiệm hoặc thăm dò ý kiến đại chúng về vấn đề gì đó khi cần hoặc khi có yêu cầu với một thời hạn nào đó.
* Văn phòng Ban Đại Biểu là nơi tiếp nhận ý kiến phản ánh từ bất kỳ thành viên nào trong diễn đàn, kể cả thành viên bị đình chỉ nickname hoặc thành viên khách. Sau đó Ban Đại Biểu sẽ tổ chức bỏ phiếu thăm dò ý kiến tập thể về vấn đề đó khi thấy cần thiết.
* Có một số vấn đề không cần thiết phải đem ra bỏ phiếu, Trưởng Ban Đại Biểu có thể đem vấn đề đó ra tham khảo ý kiến của các thành viên Ban Đại Biểu và Ban Cố Vấn. Sau đó Trưởng Ban Đại Biểu có thể thay mặt cho Ban Đại Biểu quyết định một vấn đề gì đó sau khi tham khảo các Đại Biểu Viên vá các Cố Vấn Viên.

* Đối với việc tổ chức bỏ phiếu, Trưởng Ban Đại Biểu có quyền quyết định phạm vi giới hạn bỏ phiếu.
* Nếu có lý do bận việc chính đáng, Trưởng Ban Đại Biểu có thể thông báo xin phép vắng mặt một thời gian và có quyền đề nghị Phó Trưởng Ban Đại Biểu thay mình làm giúp các công việc trên diễn đàn với một thời gian nào đó.

+ Phó Trưởng Ban Đại Biểu:
* Phó Trưởng Ban Đại Biểu là người có trách nhiệm tổng kết chi tiết kết quả các lá phiếu khi hết hạn bỏ phiếu. Hoặc sẽ là người đứng ra tổ chức bỏ phiếu khi Trưởng Ban Đại Biểu bận việc và giao trách nhiệm. Sau khi có yêu cầu giúp đỡ từ Trưởng Ban Đại Biểu, Phó Trưởng Ban Đại Biểu sẽ đề nghị thành viên nào đó trong Ban Đại Biểu giúp đỡ làm Trợ Lý Ban Đại Biểu để làm trách nhiệm tổng kết chi tiết các lá phiếu khi hết hạn bỏ phiếu.
* Nếu sau 7 ngày kể từ khi có yêu cầu từ các thành viên mà không thấy Trưởng Ban Đại Biểu xem xét hoặc tổ chức thăm dò ý kiến về vấn đề đã được yêu cầu thì Phó Ban Đại Biểu có quyền đứng ra xem xét hoặc tổ chức bỏ phiếu thăm dò ý kiến tập thể theo yêu cầu của thành viên.

* Nếu do bận việc cá nhân, không thể online một thời gian, Phó Trưởng Ban Đại Biểu có quyền thông tin với Trưởng Ban Đại Biểu xin được phép vắng mặt một thời gian với lý do gì đó. Sau đó, Trưởng Ban Đại Biểu sẽ đề cử vị khác thay vào tạm thời vị trí của Phó Trưởng Ban Đại Biểu với một thời gian nào đó.

+ Thành Viên Ban Đại Biểu:
* Có quyền tiếp nhận ý kiến của các thành viên và gửi lời đề nghị Trưởng Ban Đại Biểu tổ chức bỏ phiếu để thống nhất lập trường chung của tập thể về ý kiến đã được đệ trình.

* Có quyền bỏ phiếu theo quan điểm của mình khi căn cứ theo nội quy diễn đàn.
* Có quyền kiến nghị đến Trưởng Ban Đại Biểu xem xét giải quyết khi cần.

3/. Ban Tổng Quản:
Ban Tổng Quản là ban quản lý tổng quát diễn đàn bao gồm các Điều Hành Viên chuyên mục, các thành viên và các bài viết trong diễn đàn.
Ban Tổng Quản bao gồm:
1) Tổng Quản Diễn Đàn
2) Phó Tổng Quản Diễn Đàn
3) Các Điều Hành Hành Viên Chuyên Mục

Các quyền giới hạn của Ban Tổng Quản Diễn Đàn:

+ Tổng Quản:
* Căn cứ theo điều lệ nội quy, Ban Tổng Quản có quyền xử trí đối với bất kỳ thành viên nào vi phạm các điều khoản trong nội quy diễn đàn.
* Có quyền quyết định thời gian định chỉ nickname thành viên khi xem xét xử trí theo điều lệ nội quy.
* Có quyền di chuyển các bài viết về văn phòng Ban Tổng Quản để xử trí khi bài viết đó vi phạm nội quy diễn đàn.

* Có quyền nhắc nhở thành viên vi phạm nội quy khi cần thiết
* Có quyền quyết định di chuyển bài viết về chuyên mục phù hợp với bài viết đó khi có yêu cầu của Điều Hành Viên Chuyên Mục.
* Có quyền đề cử hoặc bãi nhiệm nhân sự trong nội cát của mình và được Ban Đại Biểu bỏ phiếu thống nhất thông qua.
* Có quyền đứng ra bảo lãnh mỗi thành viên điều hành chỉ được 1 lần khi cấn thiết.
* Có quyền nhắc nhở đối với các Điều Hành Viên Chuyên Mục khi các vị này quên quản lý chuyên mục của mình quá lâu hoặc đã lâu không thấy online vào diễn đàn.
* Có quyền ủy quyền xử trí bài viết và nhắc nhở thành viên đến Phó Tổng Quản với một thời gian nào đó khi bận việc.
* Nếu không có lý do chính đáng, Tổng Quản Diễn Đàn không nên can thiệp vào sự điều hành của các Điều Hành Viên chuyên mục diễn đàn để cho Điều Hành Viên chuyên mục dễ dàng điều hành và có thẩm quyền quản lý chuyên mục diễn đàn của mình.

+ Phó Tổng Quản:

* Phó Tổng Quản Diễn Đàn có tránh nhiệm làm việc theo yêu cầu của Tổng Quản Diễn Đàn giao cho.
* Có quyền nhắc nhở cảnh tỉnh nhẹ đối với thành viên vi phạm nội quy khi phát hiện.
* Có quyền tạm đình chỉ nickname thành viên trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện thành viên này vi phạm nặng, gây ảnh hưởng xấu nghiêm trong diễn đàn.
* Sau 7 ngày kể từ ngày khi có ai đó yêu cầu Tổng Quản Diễn Đàn xử trí liên quan bài viết của thành viên mà không thấy Tổng Quản xem xét xử trí thì Phó Tổng Quản Diễn Đàn có quyền căn cứ theo điều lệ nội quy mà quyết định xử trí.
* Nếu do bận việc cá nhân, không thể online một thời gian, Phó Tổng Quản có quyền gửi thông tin đến Tổng Quản xin được phép vắng mặt một thời gian với lý do gì đó. Sau đó, Tổng Quản sẽ đề cử vị khác thay vào tạm thời vị trí của Phó Tổng Quản với một thời gian nào đó.

+ Điều Hành Viên Chuyên Mục:
* Có quyền nhắc nhẹ cảnh tỉnh đối với thành viên có khả năng vi phạm nội quy.
* Có quyền khóa chủ đề nếu cần thiết.

* Có quyền đề nghị Tổng Quản Diễn Đàn thông báo chính thức nhắc nhở thành viên vi phạm nội quy.
* Có quyền di chuyển bài viết về văn phòng Ban Tổng Quản và yêu cầu xử trí vi phạm.
* Có quyền đề nghị Ban Tổng Quản xử trí thành viên vi phạm nặng nội quy gây ảnh hưởng xấu đến diễn đàn.
* Đối với bài viết gửi không phù hợp với chủ trương chuyên mục mà mình quản lý thì Điều Hành Viên Chuyên Mục nên di chuyển bài viết này về văn phòng Ban Tổng Quản và đề nghị xử trí. Tổng Quản sẽ có quyết định xử trí di chuyển về chuyên mục cho phù hợp với nội dung bài viết.
* Nếu thấy lời đề nghị của mình gửi lên văn phòng Tổng Quản quá lâu hơn 14 ngày mà không thấy Tổng Quản hoặc Phó Tổng Quản xem xét xử trí thì Điều Hành Viên có quyền gửi yêu cầu đến Ban Đại Biểu xem xét nhắc nhở đến Tổng Quản Diễn Đàn.
* Trong trường hợp bận việc, Điều Hành Viên Chuyên Mục có quyền kiến nghị với Tổng Quản xin được phép vắng mặt một thời gian với lý do nào đó. Tổng Quản có thể sắp xếp bất kỳ thành viên nào quản lý thay cho Điều Hành Viên xin vắng mặt với một thời gian nào đó.

4/. Ban Kỷ Thuật Diễn Đàn:
* Ban Kỷ Thuật là ban chuyên lo các vấn đề kỷ thuật bảo hành trang web và liên quan hệ điều hành diễn đàn.
* Ban Kỷ Thuật có trách nhiệm làm theo sự chỉ thị Ban Điều Hành Diễn Đàn và Người Sáng Lập và 3 vị Quản Trị Viên Cao Cấp. Ban Kỷ Thuật sẽ không tham gia tranh cử vào bất kỳ vị trí điều hành nào trong Hệ Thống Ban Điều Hành.
* Thành viên Ban Kỷ Thuật gồm Trưởng Ban và 2 thành viên thường trực.

5/. Nhóm Thành Viên Vinh Dự:
* Nhóm Thành Viên Vinh Dự là nhóm thành viên được vinh dự đề cử hoặc là có công với diễn đàn Phật Pháp online. Nhóm này nằm trong hệ thống điều hành diễn đàn.
* Nhóm này có quyền bỏ phiếu khi liên quan các lá phiếu của các thành viên trong Hệ Thống Điều Hành. Nhóm này cũng có quyền ứng cử vào Ban Đại Biểu hoặc các chức vụ trong diễn đàn. Sau khi đắc cử vào Ban Đại Biểu, thành viên đó cũng có quyền ứng cử 3 vị Quản Trị Viên Cao Cấp.

* Nhóm này cũng như các thành viên khác đều có quyền gửi lời đề nghị nào đó liên quan nội quy hoặc cách ứng xử của thành viên Điều Hành hoặc cách ứng xử của thành viên nào đó hoặc liên quan bài viết nào đó mà mình chưa vừa ý và yêu cầu Trưởng Ban Đại Biểu tổ chức bỏ phiếu để thống nhất lập trường về vấn đề mà mình đề nghị.

*  Khi có bất kỳ ai yêu cầu tôn vinh thành viên nào đó vào thành viên Vinh Dự thì Thành Viên Vinh Dự đó phải do Ban Đại Biểu quyết định thông qua sau khi bỏ phiếu nội bộ trong Ban Đại Biểu.

II) Các quyền của các thành viên:
1) Tất cả các thành viên được quyền góp ý kiến vào các điều khoản của nội quy. Các ý kiến được xem là có giá trị khi ý kiến đó phải được Ban Đại Biểu tán thành trên 50% các lá phiếu đưa ra.
2) Tất cả các thành viên đều có quyền phản ánh ý kiến về cách làm việc của các thành viên Ban Điều Hành gửi vào "Phòng tiếp nhận phản ánh ý kiến cho tất cả nhóm thành viên và khách" của Ban Đại Biểu.
3) Đối với bài viết nào không phù hợp hoặc có vẻ đi trái ngược với giáo lý đạo Phật hoặc có vẻ không phù hợp với giáo lý một tôn phái nào đó trong Phật Giáo, các thành viên có quyền gửi phản ánh bài viết đó lên Ban Đại Biểu.
4) Các Trưởng Ban có quyền nhờ các Phó Trưởng Ban giúp đỡ điều hành công việc của mình với một thời gian nào đó khi có lý do chính đáng và các Điều Hành Viên Chuyên Mục có quyền đề nghị Tổng Quản Diễn Đàn đề cử ai đó quản lý chuyên mục của mình với một thời gian nào đó khi có lý do chính đáng.
5) Tất cả các thành viên đều có quyền giới thiệu các thành viên khác có uy tín trong diễn đàn Phật Pháp Online này hoặc từ các diễn đàn Phật Giáo khác tham gia vào nhóm Thành Viên Vinh Dự trong diễn đàn Phật Pháp Online này.
6) Tất cả các thành viên trong Hệ Điều Hành, tức các thành viên có nickname màu bao gồm cả nhóm Thành Viên Vinh Dự đều có quyền bỏ phiếu bầu cử và tự đề cử hoặc giới thiệu ai đó vào Ban Đại Biểu hoặc tham gia các chức vụ trong diễn đàn, cũng như có quyền bỏ phiếu khi Ban Đại Biểu tổ chức bỏ phiếu thăm dò ý kiến các thành viên trong Hệ Thống Điều Hành.
7) Các thành viên có quyền kêu gọi các thành viên khác bỏ phiếu theo quan điểm, lập trường của mình.
8) Sau khi đắc cử, các vị Trường Ban có quyền đề cử 1 vị Phó Trưởng Ban để trợ giúp cho mình trong vấn đề điều hành.

9) Quyền tiến cử Phó Trưởng Ban hoặc Phó Tổng Quản là đặc quyền của Trưởng Ban và Tổng Quản nên không cần phải bỏ phiếu thông qua, chỉ có trình lên để đại chúng biết.
10) Đối với trường hợp thành viên nào đó có thể có khả năng vi phạm nội quy diễn đàn thì các thành viên đều được quyền đem điều lệ diễn đàn nhắc nhở cảnh tỉnh thành viên đó. Nếu thành viên đó vẫn cố tình vi phạm thì các thành viên có quyền đề nghị Tổng Quản Diễn Đàn xem xét xử trí.

11) Tất cả các thành viên trong Điều Hành Viên Chuyên Mục và Thành Viên Vinh Dự được quyết định thành lập danh nghĩa là do Ban Đại Biểu tổ chức bỏ phiếu thông qua. Vì vậy 2 nhóm thành viên này cũng có quyền lợi được bảo vệ bởi Ban Đại Biểu thông qua việc bỏ phiếu. 

Do đó, bất kỳ thành viên nào trong Điều Hành Viên Chuyên Mục và Thành Viên Vinh Dự nếu vi phạm vào các điều khoản nội quy của diễn đàn, thì Ban Tổng Quản có quyền yêu cầu hình phạt khóa nick đối với Vi Phạm Viên với một thời gian nào đó gửi đến Ban Đại Biểu, nhưng việc quyết định khóa nick với thời gian nào đó đối với Vi Phạm Viên trong Điều Hành Viên Chuyên Mục và Thành Viên Vinh Dự thì phải do Ban Đại Biểu quyết định thông qua bỏ phiếu trong nội bộ Thành Viên Ban Đại Biểu.


Điều lệ Nội Quy Diễn Đàn Phật pháp Online
(Điều lệ nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2011)

MỤC ĐÍCH : Mình và người cùng tiến bộ.

ĐỊNH HƯỚNG : Chỉ tu học Phật pháp.

TINH THẦN : Đoàn kết, giúp đở nhau.

I/. Các thành viên gửi bài lên diễn đàn
Tất cả các thành viên phải chịu trách nhiệm về những gì mình đăng tải. Nếu có ai đó phản ảnh hoặc do chủ quyền tác giả yêu cầu liên quan bài viết, phim, ảnh ..v..v.. thì nội dung đó sẽ xem xét lại và có thể sẽ bị xóa.

* Đối với các thành viên
1) Các thành viên được quyền bày tỏ những gì mình muốn thảo luận, nhưng không được vi phạm vào các khoản không được phép đề cập.
2) Các thành viên nên đánh dấu Tiếng Việt khi tham gia gửi bài.
3) Các thành viên có quyền tự động sửa đổi nội dung bài viết của mình.
4) Các thành viên nên tôn trọng với nhau trên tinh thần hoà hợp trong khi thảo luận một chủ đề nào đó.
5) Các thành viên nên thảo luận các chủ đề phù hợp với chủ trương của chuyên mục diễn đàn mà mình đang tham gia.
6) Nickname của thành viên nào đã bị đình chỉ mà thành viên đó nếu muốn hoạt động trở lại nickname của mình thì vui lòng vào Văn Phòng Ban Đại Biểu đề nghị Ban Đại Biểu xem xét giải quyết.
7) Đề nghị người gửi bài nên duyệt kỹ từ ngữ, lời văn của Kinh Sách, Giáo Lý trước khi đăng để tránh những sơ suất làm thay đổi văn nghĩa tai hại.

* Các điều khoản đặc biệt cần quan tâm:
----------------------
8) Không được phỉ báng Phật, pháp, Tăng hay đưa ra những thí dụ có nội dung phỉ báng Tam Bảo hay phỉ báng Chư Tôn Đức Tăng, Ni.
9
) Không nói chuyện chính trị.
10) Không đăng bài ca ngợi hay phổ biến các nội dung của tôn giáo khác, vì đây là diễn đàn Phật giáo.
11) Không đả kích cá nhân người khác.
12) Không đả kích pháp môn khác, hay tôn giáo khác.
13) Không xuyên tạc lời của người khác, diễn giải theo ý mình.
14) Không dùng các lời thô lỗ, thiếu văn hóa
15) Vì đây là diễn đàn Phật Giáo nên các bài viết có khuynh hướng đi trái ngược lại lời Phật dạy đã được đề cập trong Tam Tạng Kinh Điển có thể sẽ bị xóa để tránh người đọc hiểu nhầm hay hiểu sai lời Phật dạy.
16) Các thành viên không được phép gửi các phim, hình ảnh, nhạc mang nội dung văn hóa đồi trụy hoặc mang nội dung gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa diễn đàn Phật Giáo hoặc làm ảnh hưởng uy tín của diễn đàn.
17) Các thành viên nên tôn trọng ý kiến đại chúng (Khi đã thông qua và có trên 50% lá phiếu tán thành), không được bảo thủ quan điểm tiêu cực của mình và tạo dư luận bất bình xôn xao diễn đàn.
--------------------
18) Khi trích dẫn kinh điển phải có xuất xứ rõ ràng.
19) Không được tự động xóa bỏ nhiều bài viết của mình nếu không có lý do chính đáng
20) Các thành viên không được gửi các bài viết chỉ có link mà không có nội dung, ngoại trừ bài gửi này nằm trong chuyên mục Liên Kết.
21) Các thành viên không được gửi rải rác nhiều lần ở các chuyên mục diễn đàn với cùng một nội dung.
22) Thành viên nên trích dẫn các lời dạy trong Tam Tạng Kinh Điển và những lời dạy của các vị Tổ, Bồ tát, Thánh Tăng, Cao Tăng có trong Kinh Sách đã được các Giáo Hội Phật Giáo công nhận để diễn giải giáo lý Phật Giáo giúp cho người đọc hiểu đúng, làm sáng tỏ thêm lời Phật dạy. Sau khi trích dẫn, người viết phải đưa ra cụ thể link hoặc thông tin cụ thể về nguồn tư liệu đã trích dẫn để mọi người tìm hiểu, xác nhận thông tin như điều khoản 18 đã đề cập.

II/. Đối với các Điều Hành Viên chuyên mục:

* Điều Hành Viên Chuyên Mục

23) Mỗi chuyên mục diễn đàn sẽ có tối đa 3 vị Điều Hành Viên đảm trách.
24) Nếu thấy các bài viết vi phạm hoặc có khả năng vi phạm nội quy, Điều Hành Viên Chuyên Mục có quyền di chuyển bài viết đó đến văn phòng Tổng Quản diễn đàn và yêu cầu xem xét.
25) Có quyền khoá bài viết nếu cần thiết.


* Các khoản cần lưu ý:
26
) Các vị Điều Hành Viên Chuyên Mục không được tự động xoá hoặc sửa nội dung các chủ đề và bài viết của thành viên nếu không có lý do chính đáng.
27) Sau khi di chuyển bài, Điều Hành Viên Chuyên Mục không được quên gửi thông báo cho người chủ bài viết biết link và chuyên mục bài viết đã được di chuyển về vào chuyên mục "Phòng nhắc nhở thành viên do Điều Hành Viên Chuyên Mục thông báo" trong Ban Điều Hành

III) Đối với các chuyên mục đặc biệt:


28) Trong nhóm chuyên mục Tam Tạng Kinh Điển và các chuyên mục giáo lý, các thành viên chỉ đăng tải liên quan Kinh, Luật, Luận, các bài giáo lý Phật học do chư Phật, Thánh Tăng; lời dạy của các vị Tổ lưu truyền lại và lịch sử Phật Giáo để cho các đọc giả vào tìm hiểu. Tất cả kinh sách, giáo lý này phải được các Giáo Hội Phật Giáo đã cho phép ấn hành.
Ở đây, không cho phép đăng tải các quyển sách, các bài viết mang tư tưởng cá nhân của các nhà học giả hoặc các bài viết do cá nhân của Điều Hành Viên viết để truyền đạt một tư tưởng nào đó vào trong các chuyên mục diễn đàn.
Nếu quý vị nào trích đoạn những bài viết trong Tam Tạng Kinh Điển, giáo lý Phật Học mà muốn gửi vào trong nhóm chuyên mục này thì quý vị vui lòng đặt tựa đề đúng với giáo lý đã được đặt trong Tạm Tạng Kinh Điển, các sách Giáo Lý Phật Học Phổ Thông hay Tự Điển Phật Học.

IV) Cách thức xử trí khi vi phạm các điều lệ nội quy:
29) Bất kỳ thành viên nào phạm vào các lỗi không nghiêm trọng, không gây ảnh hưởng xấu đến diễn đàn thì Tổng Quản Diễn Đàn có quyền nhắc nhở thành viên đó.

30) Nếu thành viên vẫn cố tình vi phạm cùng một lỗi dù đã sau 3 lần nhắc nhở thì Tổng Quản có quyền đình chỉ nickname thành viên đó lần 1 là 3 ngày, lần 2 là 7 ngày, lần 3 là 1 tháng, lần 4 là vĩnh viễn.
31) Đối với thành viên vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến diễn đàn thì các Điều Hành Viên nên di chuyển các bài viết đó vào trong chuyên mục "Các bài viết vi phạm nghiêm trọng nội quy"trong Tổng Quản Viên có quyền tạm đình chỉ nickname chủ nhân bài viết đó bằng chức năng quản lý của mình khi phát hiện và sau đó quyết định xử trí theo nội quy. Nếu vi phạm không nặng thì phạt đình chỉ nickname đó 1 tuần lễ cảnh cáo, nếu nặng thì đình chỉ 1 tháng hoặc vĩnh viễn.
Ghi chú: chuyên mục "Các bài viết vi phạm nghiêm trọng nội quy" và "Thư Viện Các Bài Viết Xem Như Bị Xoá" chỉ có các vị trong Hệ Điều Hành thấy, thành viên bình thường và khách sẽ không thấy.
32) Đối với các bài viết có nội dung không có phù hợp với chủ trương chuyên mục diễn đàn hoặc mang nội dung có khả năng vi phạm nội quy thì các Điều Hành Viên có quyền di chuyển bài viết đó đến chuyên mục "Phòng tiếp nhận bài viết chờ xem xét" của Ban Tổng Quản và gửi vài dòng reply để yêu cầu Tổng Quản xem xét.
33) Bài viết sau khi di chuyển thì Tổng Quan nên có thông báo để người chủ bài viết biết lý do tại sao bài viết của mình bị di chuyển và bài viết này bị di chuyển đi đâu.
34) Đối với các thành viên tạo nickname liên quan danh hiệu Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Cao Tăng hoặc tên danh của các vị nổi tiếng hay các vị có chức vụ trong chính quyền hiện hành sẽ bị xóa.
35) Đối với trường hợp bài viết có thể có khả năng vi phạm nội quy thì các thành viên có quyền nhắc khéo cảnh tỉnh nhẹ thành viên đó đừng để lấn sau vào vi phạm nội quy.
36) Đối với điều khoản 15, trong trường hợp xử trí vụ việc này, Ban Tổng Quản không đưa ra đủ chứng cớ hay sức thuyết phục để xác nhận bài viết này có đi trái ngược với lời Phật dạy hay không thì hai bên nên bình tĩnh, không nên tiếp tục tranh luận gây mất lòng nhau, Ban Tổng Quản hoặc người chủ bài viết đó sẽ đưa ra ngắn gọn 2 quan điểm trái ngược nhau và đề nghị Ban Đại Biểu bỏ phiếu để thống nhất ý kiến của đại chúng về 2 quan điểm phản diện này. Đại chúng sẽ đưa ra lá phiếu chọn 1 trong 2 quan điểm đó. Nếu ý kiến nào được trên 50% lá phiếu tán thành thì coi như ý kiến đó đúng. Trưởng Ban Đại Biểu sẽ yêu cầu Ban Tổng Quản  hãy theo ý của Đại Chúng mà hành xử.