|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

 • SỰ TỒN VONG CỦA ĐẠO PHẬT

  Nếu có sức mạnh tinh thần nào đó làm cho dân tộc Việt Nam bền vững đến ngày nay, thì sức mạnh ấy chính là sức mạnh của ánh sáng từ bi và giải thoát. Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, những trang sử vàng son của đạo Phật, qua các triều đại Việt nam, lúc thịnh đạt cũng như buổi suy vi, chưa và không bao giờ đi ngược lại cái sức mạnh tinh thần truyền thống ấy.
  Xét về số lượng thì đạo Phật Việt Nam chính là sự phối kết của 85% dân số toàn quốc. Xét về thời gian thì đạo Phật đã gắn liền với dân tộc suốt 20 thế kỷ, đã tạo cho dân tộc một truyền thống tinh thần độc đáo.
  Nếu cũng nhìn dân tộc qua sự biểu hiện về lượng số và thời gian, thì đạo Phật và dân tộc tuy hai mà một. Dân tộc và đạo Phật đã gắn liền với nhau đến nỗi chỉ còn là hai danh từ thể hiện của một thực thể duy nhất. Sự tồn vong của dân tộc cũng chính là sự tồn vong của đạo Phật, và ngược lại, sự tồn vong của đạo Phật cũng chính là sự tồn vong của dân tộc.
  Từ nhận thức ấy, nếu ai trong chúng ta vì vô tình hay cố ý làm suy nhược dân tộc tức là làm suy nhược đạo Phật và làm suy nhược đạo Phật cũng chính là làm suy nhược dân tộc. Nên mọi hành vi làm suy nhược đạo Phật và dân tộc nhất định kẻ đó có tội với lịch sử dân tộc và đạo pháp.
  (Trích “Đạo Phật và dân tộc Việt Nam” - Vạn Hạnh số 2, tháng 3/1965)

  Nguon: http://www.facebook.com/thichthanh