PDA

View Full Version : Sanskrit  1. Saddharmapuṇḍarīkasūtram (Kinh Diệu Pháp Liên Hoa) -» nidānaparivartaḥ - निदानपरिवर्तः -PHẨM "TỰA" THỨ NHẤT
  2. Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh (kinh cầu đắc giới thể)