PDA

View Full Version : Giáo Lý PG Nguyên Thủy 1. Tứ Diệ Đế MỘt Pháp của sự thật .
 2. Tam Pháp Ấn
 3. KINH TỪ BI
 4. VUA TRỜI LỄ THẬP PHƯƠNG (Tương Ưng Bộ I, chương XI )
 5. NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG
 6. KINH PHÁP CÚ
 7. Cốt Tủy Pháp Quán Tứ Niệm Xứ
 8. Tinh Yếu của Đại Kinh Sáu Xứ
 9. KINH RẢI TÂM BÁC ÁI ĐẾN TẤT CẢ HƯỚNG
 10. Pháp ( VDP PGNT )
 11. PHÁP TỤC ÐẾ (VDP PGNT)
 12. PHÁP CHƠN ÐẾ ( VDP PGNT )
 13. Tâm Sở
 14. PHẨM APANNAKA(CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền thân Apannaka))
 15. PHẨM APANNAKA(CHUYỆN BÃI SA MẠC (Tiền thân Vannupatha))
 16. PHẨM APANNAKA(CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền thân Serivànija))
 17. PHẨM APANNAKA(CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ (Tiền thân Cullakasetthì))
 18. SUY NGẪM (trich trong:TRUNG BỘ do HT MINH CHÂU việt dịch)
 19. CHÁNH TRI KIẾN (trích trong:TRUNG BỘ do HT MINH CHÂU việt dịch)
 20. PHÁP MÔN CĂN BỔN (trich trong:TRUNG BỘ)
 21. Ba hạng bồ tát
 22. Bốn Pháp Chân Ðế
 23. Chương 1(Về Chơn đế và Tâm thức)
 24. Kinh Vô Ngã Tướng
 25. Parajika 4 và bình luận
 26. Tuyển tập các lời nói đầu kinh pali tạng
 27. Kinh Malunkya
 28. KINH TIỂU NGHIỆP PHÂN BIỆT
 29. Bát quan trai giới trong Kinh tạng
 30. AN TRÚ TẦM
 31. Tứ Diệu Đế
 32. Giới SÁT
 33. Đức Phật
 34. Đạo Phật
 35. Hỏi về kinh tiểu bộ (Tiểu Tụng;Pháp Cú;Phật Tự Thuyết;Phật Thuyết Như Vậy;Kinh Tập)
 36. Những pháp trợ giúp cho Giới
 37. PHẬT GIÁO LÀ GÌ?
 38. KINH NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG
 39. Chiến thắng và chiến bại (Kinh SANGAMA - SUTTA)
 40. Con đường giác ngộ theo kinh điển nikaya
 41. Kinh Phật thuyết như vậy
 42. Việc thiện tuy bé nhỏ thay,Tích lũy lâu ngày thành khối lượng to
 43. Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikaya
 44. Trí Ngu
 45. Bốn hạng người
 46. Kết tập kinh điển
 47. Kinh tiểu Nghiệp phân biệt
 48. Abhidhamma
 49. Tâm thăng bằng
 50. Kinh Chân Hạnh Phúc
 51. Kinh Giết Giận
 52. Kinh Phạm Hạnh
 53. Kinh Tham Sân Si
 54. Kinh Vô Thường - Trích Kinh Tạp A Hàm
 55. Kinh Sanh Diệt - Trích Kinh Tạp A Hàm
 56. Kinh Những Con Thiêu Thân
 57. Kinh bát quan trai
 58. 1 bài kệ trong kinh sanghata
 59. Kinh Từ Tâm
 60. Trung bộ toát yếu
 61. Lý tưởng Bồ Tát
 62. Chánh Định trong Phật giáo
 63. Căn bản Phật giáo
 64. Lược khảo về Tuyên ngôn Đản sanh qua kinh tạng Nikaya
 65. "Cái gì là lõi cây"
 66. Thảo luận: Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng
 67. Kinh Trung Bộ: Thiện và Bất Thiện.
 68. Lời Phật dạy trong Kinh Tạng Nikaya
 69. Kinh Tương Ưng
 70. Kinh Trường Bộ
 71. Kinh Trung Bộ
 72. Kinh Tăng Chi
 73. Kinh Tăng chi bộ, chương bảy, phẩm Mặt trời
 74. Trung Bộ Kinh: Tứ Diệu Đế.
 75. Trung Bộ Kinh: Già chết.
 76. Mô Tả Định - Các Phạm Trú (Từ, Bi, Hỷ, Xả)
 77. Giảng giải KInh GIRIMANADA
 78. Chú giải người và cõi ( bhikkhu kusalapuñño)
 79. CHÚ GIẢI NGƯỜI VÀ CÕI chương II
 80. Làm chủ sanh, già, bệnh, chết
 81. Thắng Pháp Tập Yếu Luận
 82. Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật
 83. 28 công đức tu Thiền...
 84. Tóm tắt sự khác biệt giữa Thiền Định (Samatha) và Thiền Tuệ (Vipassana)...
 85. Tìm hiểu vài nét về "Bồ Tát" theo quan điểm Phật giáo Nguyên thuỷ (Theravada)
 86. Kinh hộ trì - Kinh Châu báu (Ratana Sutta) và bài giảng...
 87. 75 vị đại thánh đệ tử của Đức Phật (theo Tăng Chi kinh)
 88. 80 vị đại thánh Trưởng lão của Đức Phật
 89. Kinh Tiểu không (Cùlasunnata sutta) - Bài số 121 - Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)
 90. Kinh Ðại không (Mahàsunnata sutta) - Bài kinh số 122 - Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)
 91. Kinh Ví dụ con rắn (Alagaddùpama sutta) - Bài kinh số 22 - Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)
 92. Bàn về 7 loại Thánh nhân trong kinh điển: Tuỳ tín hành, Tuỳ pháp hành, Thân chứng, Kiến đáo...
 93. (Hình ảnh) Đức Phật trong 7 ngày theo văn hoá PG Thái Lan...
 94. Những điều cần biết khi Phật tử làm công tác Hộ giới chư Tăng (Kappiya)...
 95. Tuyển sinh chuyên ngành Giác ngộ Giải thoát - hệ đào tạo: Tự đào tạo - dài hạn A tăng kỳ kiếp...
 96. Kinh Chân nhân - Bài kinh số 113 - Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)