PDA

View Full Version : Giáo Lý Hệ Phái Khất Sĩ 1. Vị Tổ Sư sáng lập hệ phái Khất Sĩ
 2. Tầm quan trọng của Tạng Luật
 3. Sơ lược Tiểu Sử Tổ Sư
 4. Trụ sở trung ương của Hệ Phái
 5. Chuyên Đề Ngũ Uẩn - Tổ Sư Minh Đăng Quang
 6. Chuyên đề Lục Căn - Tổ Sư Minh Đăng Quang
 7. Thập Nhị Nhân Duyên - Tổ Sư Minh Đăng Quang
 8. Bát Chánh Đạo - Tổ Sư Minh Đăng Quang
 9. Quan niệm về "CÓ và KHÔNG" - Tổ Sư Minh Đăng Quang
 10. Quan niệm về "SANH và TỬ" - Tổ Sư Minh Đăng Quang
 11. KHẤT SĨ - Tổ Sư Minh Đăng Quang
 12. NHẬP ĐỊNH - Tổ Sư Minh Đăng Quang
 13. TÁNH THỦY - Tổ Sư Minh Đăng Quang
 14. Quan niệm "ĂN CHAY" -Tổ Sư Minh Đăng Quang
 15. Vấn đề SANH và TỬ - Tổ Sư Minh Đăng Quang
 16. TÔN SƯ VÍ DỤ
 17. Chiến thắng
 18. Nam và nữ
 19. cúng dường Tam Bảo
 20. Khuyến tu
 21. Kệ Vãng sanh
 22. Ăn và sống
 23. Trên mặt nước
 24. Tu và nghiệp
 25. Tu và nghiệp
 26. Ngũ uẩn
 27. Tổng quan về Chơn Lý và Pháp trì bình khất thực
 28. Quyển 42 trong Bộ Chơn Lý (69 quyển)
 29. Giáo đoàn iii: Tổ chức tu phạm hạnh
 30. Diệt lòng ham muốn